گروه هتل های پارسیان

آگهی مزایده عمومی

شرکت هتل پارسیان عالی قاپو وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره  05 مورخ 31/02/1402 در نظر دارد نسبت به اجاره مجموعه ورزشی استخرو سونا و فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی فروش ضایعات و اموال اسقاطی

000ر000ر150

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

2

مزایده نوبت اول اجاره مجموعه ورزشی استخر و سونا

000ر000ر150

اجاره یکساله

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آیدجهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 07/03/1402 تا تاریخ 17/03/1402 در ساعات اداری 8 الی 16 (حتی روزهای تعطیل)  به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل:  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد تلفن : 03132297929

محل جمع آوری پاکات متقاضیان: واحد اداری هتل پارسیان عالی قاپو

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : ساعت 16 روز چهار شنبه مورخ 17/03/1402 می باشد

جهت خرید اسناد مبلغ 000ر000ر1 ریال به شماره حساب 13181813394601 نزد بانک سینا واریز و رسید ارائه گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روزشنبه مورخ 20/03/1402می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.

 


آگهي فراخوان تجدید نوبت اول

مناقصه انتخاب پیمانکار عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر

 

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 2 مورخ 09/02/1402در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی ، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسراقدام نمايد. بدين­منظور از شركت­هاي ذیصلاح و دارای ظرفیت آزاد ارجاع کار دعوت به عمل مي­آيد تا نسبت به شرکت در مناقصه با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نمایند.

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت هتلهای بین المللی پارسیان به آدرس تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

 موضوع مناقصه : عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسرواقع در استان مازندران، شهر رامسر ، هتل پارسیان رامسر

شرایط شرکتهای ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای پیمانکاری حائز رتبه بندی معتبر حداقل دو در رشته ساختمان و ابنيه و داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ریال در قالب ضمانتنامه بانکی می باشد.

تامین اعتبار و  پرداخت موضوع مناقصه:مبلغ اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلی سازمان کارفرمایی می باشد و پرداخت کلیه کسورات بیمه ای مربوطه بر عهده پیمانکار است.

محل توزیع اسناد مناقصه : شرکتهای حایز صلاحیت می توانند با ارایه فیش واریز وجه به 10.000.000 ریال به حساب بانک سینا شعبه شهرستان رامسر به شماره  3-8162249191-170 و یا شماره شباءIR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسرنسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 25/02/1402 تا تاریخ 04/03/1402 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل)  به نشانی : مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر –تلفن: 5-55223592-011اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه گران ، ساعت 12 روز یکشنبه مورخ  07/03/1402 به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

-محل تحویل پیشنهادات:  تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان دفتر کمیسیون معاملات- تلفن: 22344395 021- 22344548 -021  و یا مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر –تلفن: 5-55223592-011     

-تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: بازگشایی پاکات الف و ب روز دوشنبه مورخ08/03/1402 و پاکت ج روز چهارشنبه17/03/1402درساعت 9 صبح می باشد.

-آدرس و محل بازگشایی پاکات:بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395 021- 22344548 021    

-درصورت هرگونه تغییر در تاریخ برگزاری مناقصه ، کتباً به متقاضیان اعلام خواهد شد.   

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه و یا به شماره تلفن های 22344395 021- 22344548 -021 و 5-55223592-011 تماس حاصل نمایند.        

هزینه درج و نشر آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه می باشد.


آگهی مناقصه

هتل پارسیان رامسروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 2 مورخ 09/02/1402 در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین کننده نیروی انسانی خدماتی با شرایط آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط هتل برای مدت یکسال شمسی  اقدام نماید.

 

موضوع واگذاری

نوبت

سپرده شرکت در مناقصه

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار  تأمین کننده نیروی انسانی

نوبت اول

100.000.000 ریال

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 11/02/1402 تا تاریخ 21/02/1402 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس های زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران:رامسر، خیابان سخت سر (شهید رجائی )، هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری ، تلفن 55223592-011

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: طبق نشانی های فوق می باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ100میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب بانک سینا به شماره 3-8162249191-170 و یا شماره شباء IR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسر.

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان :تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 23/02/1402

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: روز یکشنبه مورخ 24/02/1402 در ساعت 9 صبح می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات:بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.ParsianRamsar.pih.ir  مراجعه فرمایند.                 

هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

هزینه درج و نشر آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه می باشد. 

ه


 

"آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 41 مورخ 10/12/1401 در نظر دارد مورد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

انجام عملیات جمع آوری،حمل و انتقال زباله ها و پسمانده های تر و خشک

300،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 10/02/1402 لغایت 17/02/1402 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com 

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز دوشنبه مورخ  18/02/1402 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11روز سه شنبه مورخ 19/02/1402 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000 ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."


آگهي فراخوان نوبت اول

مناقصه انتخاب پیمانکار عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسر

 

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 2 مورخ 09/02/1402  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی ، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسراقدام نمايد. بدين­منظور از شركت­هاي ذیصلاح و دارای ظرفیت آزاد ارجاع کار دعوت به عمل مي­آيد تا نسبت به شرکت در مناقصه با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نمایند.

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت هتلهای بین المللی پارسیانبه آدرس تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

 موضوع مناقصه : عمليات اجرايي پروژه نوسازی و مرمت مجموعه آبگرم معدنی هتل پارسیان رامسرواقع در استان مازندران، شهر رامسر ، هتل پارسیان رامسر

شرایط شرکتهای ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای پیمانکاری حائز رتبه بندی معتبر حداقل دو در رشته ساختمان و ابنيه و داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ریال در قالب ضمانتنامه بانکی می باشد.

تامین اعتبار و  پرداخت موضوع مناقصه:مبلغاعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلی سازمان کارفرمایی می باشد و پرداخت کلیه کسورات بیمه ای مربوطه بر عهده پیمانکار است.

محل توزیع اسناد مناقصه : شرکتهای حایز صلاحیت می توانند با ارایه فیش واریز وجه به مبلغ5.000.000 ریال به حساب بانک سینا شعبه شهرستان رامسر به شماره  3-8162249191-170 و یا شماره شباءIR630590017081602249191003   بنام هتل پارسیان رامسرنسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 11/02/1402 تا تاریخ 21/02/1402 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل)  به نشانی : مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر –تلفن: 5-55223592-011اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه گران ، ساعت 12 روز شنبه مورخ  23/02/1402 به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

-محل تحویل پیشنهادات:  تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت هتلهای پارسیان دفتر کمیسیون معاملات- تلفن: 22344395 021- 22344548 -021  و یا مازندران-رامسر- خیابان سخت سر(شهید رجایی)- واحد مالی و اداری هتل پارسیان رامسر –تلفن: 5-55223592-011     

-تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: بازگشایی پاکات الف و ب روز یکشنبه مورخ24/02/1402 و پاکت ج روز شنبه 30/02/1402 درساعت 9 صبح می باشد.

-آدرس و محل بازگشایی پاکات:بزرگراه یادگار امام (ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395 021- 22344548 021    

-درصورت هرگونه تغییر در تاریخ برگزاری مناقصه ، کتباً به متقاضیان اعلام خواهد شد.   

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir  وwww.ParsianRamsar.pih.ir مراجعه و یا به شماره تلفن های 22344395 021- 22344548 -021 و 5-55223592-011 تماس حاصل نمایند.        

هزینه درج و نشر آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه می باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت اول

شرکت هتل پارسیان عالی قاپو وابسته به شرکت هتل‌های بین‌ المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره غرف و فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده

نوع واگذاری

1

فروش ضایعات و آهن آلات

000ر000ر150

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

2

غرفه شماره 2 باکاربری آزاد صرفا جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری(صنایع دستی،نقره ،عطرو ادکلن،آتلیه،آژانس مسافرتی و...)

000ر000ر50

اجاره یکساله

3

غرفه شماره 3 باکاربری آزاد صرفا جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری(صنایع دستی،نقره ،عطرو ادکلن،آتلیه،آژانس مسافرتی و...)

000ر000ر100

اجاره یکساله

4

کانتر تاکسی سرویس

000ر000ر30

اجاره یکساله

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آیدجهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 10/02/1402 تا تاریخ 16/02/1402 در ساعات اداری 8 الی 16 (حتی روزهای تعطیل)  به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل:  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد تلفن : 32227929

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : ساعت 16 صبح روز شنبه مورخ 16/02/1402 می باشد

جهت خرید اسناد مبلغ 000ر000ر1 ریال به شماره حساب 13181813394601 نزد بانک سینا واریز و رسید ارائه گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 18/02/1402می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.


شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مذاکره به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرف شماره 6و5، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل (صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ...)

اجاره یکساله

100،000،000

2

مذاکره غرفه شماره 7 با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ... )

اجاره یکساله

100،000،000

3

مزایده نوبت دوم ومذاکره احتمالی آهن آلات و اموال اسقاطی

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

200،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات و مذاکره فوق از تاریخ 09/02/1402 تا تاریخ 16/02/1402 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 11صبح روزدوشنبه مورخ 18/02/1402 می باشد.( حضور متقاضیان در روز مذاکره الزامیست).

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.


"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 41 مورخ 10/12/1401 در نظر دارد مورد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

انجام عملیات جمع آوری،حمل و انتقال زباله ها و پسمانده های تر و خشک

300،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 27/01/1402 لغایت 05/02/1402 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com 

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روزچهارشنبه مورخ  06/02/1402 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11روز شنبه مورخ 09/02/1402 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000 ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."


شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مذاکره به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت اول غرف شماره 6و5، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ... )

اجاره یکساله

100،000،000

2

مذاکره غرفه شماره 7 با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ... )

اجاره یکساله

100،000،000

3

مزایده نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

200،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات و مذاکره فوق از تاریخ 15/01/1402 تا تاریخ 27/01/1402 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روزسه شنبهمورخ 29/01/1402 می باشد.( حضور متقاضیان در روز مذاکره الزامیست).

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت دوم غرف شماره 7و4 ، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و امثال این اصناف )

 

اجاره یکساله

100،000،000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات فوق از تاریخ 10/12/1401 تا تاریخ 18/12/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز شنبهمورخ 20/12/1401 می باشد.( حضور متقاضیان در روز مزایده جهت مذاکره احتمالی الزامیست).

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

 


شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مذاکره به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت اول غرف شماره 6و5، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ... )

اجاره یکساله

100،000،000

2

مذاکره غرفه شماره 7 با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ... )

اجاره یکساله

100،000،000

3

مزایده نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

200،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات و مذاکره فوق از تاریخ 15/01/1402 تا تاریخ 27/01/1402 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روزسه شنبهمورخ 29/01/1402 می باشد.( حضور متقاضیان در روز مذاکره الزامیست).

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.irو www.hotelkowsar.comمراجعه فرمایند.شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مذاکره به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرف شماره 6و5، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل (صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ...)

اجاره یکساله

100،000،000

2

مذاکره غرفه شماره 7 با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و ... )

اجاره یکساله

100،000،000

3

مزایده نوبت دوم ومذاکره احتمالی آهن آلات و اموال اسقاطی

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

200،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات و مذاکره فوق از تاریخ 09/02/1402 تا تاریخ 16/02/1402 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 11صبح روزدوشنبهمورخ 18/02/1402 می باشد.( حضور متقاضیان در روز مذاکره الزامیست).

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .
آگهی مزایده عمومی نوبت اول

شرکت هتل پارسیان عالی قاپووابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات  و اموال اسقاطی خود اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول فروش ضایعات و آهن آلات

000ر000ر100

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آیدجهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 14/12/1401 تا تاریخ 20/12/1401 در ساعات اداری 8 الی 16 (حتی روزهای تعطیل)  به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرسهتل:  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد تلفن : 32227929

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 20/12/1401 می باشد

جهت خرید اسناد مبلغ 000ر500 ریال به شماره حساب 13181813394601 نزد بانک سینا واریز و رسید ارائه گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 14 روزشنبه مورخ 20/12/1401می باشد.(حضورمتقاضیان در روز مزایده الزامی است)

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.

 


آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان براساس مجوز شماره 39مورخ 24/11/1401 کمیسیون معاملات شرکت هتلها در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره به صورت ماهیانه(یک سال شمسی) اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ريال

1

غرفه شماره 25 باکاربری کافه رستوران

90.000.000

2

غرفه شماره 1/5445

60.000.000

3

غرفه شماره 2/5445  

65.000.000

4

غرفه شماره 3/5445  

50.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 26/11/1401تا تاریخ 9/12/1401 در ساعات اداری 9 الی 14 ( به استثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : یزد، خیابان تیمسار فلاحی، هتل پارسیان صفائیه، واحد امور مالی - تلفن تماس: 20 - 38260215-035

آخرین مهلت جهت تحویل پاکات به واحد امور مالی هتل پارسیان صفائیه ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 9/12/1401 می باشد تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/12/1401 می باشد.

محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد:طبق آدرس فوق

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

جهت خرید اسناد مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب ۰۲۰۴۶۴۲۰۶۷۰۰۶نزد بانک صادرات شعبه میدان جانباز هتل پارسیان صفائیه یزد، واریز و رسید واریزی ارائه گردد.


"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 33 مورخ 11/10/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه شماره سه با کاربری فروش صنایع دستی، طلا و زیورآلات

200،000،000 ریال

2

غرفه شماره پنج با کاربری های: گالری نقاشی و آثار هنری، فروش خاویار، ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی، فروش موبایل و لوازم جانبی

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 19/11/1401 لغایت 27/11/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز یکشنبه مورخ  30/11/1401 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11روز سه شنبه مورخ 02/12/1401 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000 ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت اول غرف شماره 7و4 ، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و امثال این اصناف )

 

اجاره یکساله

100،000،000

2

مزایده نوبت اول تاکسی سرویس

اجاره یکساله

100،000،000

2

مزایده  نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی

فروش بر اساس نرخ کارشناسی

100،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات فوق از تاریخ 16/11/1401 تا تاریخ 01/12/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  چهارشنبه مورخ 03/12/1401 می باشد.

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

آگهی  تجدید نوبت اول مزایده عمومی اجاره غرفه دفتر خدمات مسافرتی

هتل پارسیان بوعلی همدان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

باستناد به مجوز های صادره کمیسیون معاملات به شماره 32 مورخ 03/10/1401 در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

نوبت اول مزایده عمومی اجاره غرفه دفتر خدمات مسافرتی

150.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در  مزایده از تاریخ درج آگهی 09/11/1401 تا تاریخ 19/11/1401 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس: همدان ، خیابان بوعلی نرسیده به میدان جهاد هتل پارسیان بوعلی همدان واحد مالی تلفن تماس :38250788-081

مهلت تحویل پاکات : روز چهارشنبه مورخ 19/11/1401 تا ساعت 21ظهر

محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ24/11/1401 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir مراجعه فرمایند.

جهت اخذ اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 43481817787071 به نام هتل پارسیان بوعلی همدان واریز و اصل رسید را ارائه نمایند.

 

"آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوزهای صادره کمیسیون معاملات به شماره 29 مورخ 02/09/1401 و شماره 30 مورخ 09/09/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده نوبت دوم برون سپاری کافه قنادی هتل

1،000،000،000ریال

2

مزایده نوبت دوم فروش اموال مازاد و مستعمل هتل

300،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 20/10/1401 لغایت27/10/1401در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022   

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 28/10/1401 می  باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11روز یکشنبه مورخ 02/11/1401 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوزهای صادره کمیسیون معاملات به شماره 29 مورخ 02/09/1401 و شماره 30 مورخ 09/09/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده نوبت اول برون سپاری کافه قنادی هتل

1،000،000،000ریال

2

مزایده نوبت اول فروش اموال مازاد و مستعمل هتل

300،000،000 ریال

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 05/10/1401 لغایت13/10/1401در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

 

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 14/10/1401 می  باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11روز شنبه مورخ 17/10/1401 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

"آگهی مناقصه عمومی (تجدید نوبت دوم)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 25 مورخ 01/08/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مناقصه

1

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل

500،000،000 ریال

2

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، نظافتی، تشریفات و پذیرایی

700،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 24/09/1401 لغایت 05/10/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

 

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز چهار شنبه مورخ 07/10/1401 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات "الف"و "ب": ساعت 11روز شنبه مورخ 10/10/1401 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات "ج": ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 12/10/1401  میباشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 21 مورخ 19/06/1401 در نظر دارد نسبت به فروش وسائط نقلیه مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

نوع واگذاری

1

مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال اکس مدل 1387

 

فروش

2

مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2000 مدل 1384

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 13/09/1401 تا تاریخ 22/09/1401 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس جهت بازدید، توزیع اسناد و اخذ پاکات متقاضیان: بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی چمران جنوب هتل پارسیان اوین مجموعه سبز هتل پارسیان اوین دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن تماس: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان :تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 22/09/1401

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/09/1401

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir مراجعه فرمایند.

جهت اخذ اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-113434-818-123 به نام شرکت هتل های پارسیان واریز و اصل رسد واریزی ارائه گردد.

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده نوبت اول به شرح جدول ذیل به اشخاص حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

تجدید مزایده نوبت اول مجموعه ورزشی

  واگذاری سه ساله در قالب قرارداد تعمیر ، تجهیز و بهره برداری (صرفاً افراد حقوقی)

2،000،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده مجموعه ورزشی از تاریخ 13/09/1401 تا تاریخ 23/09/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  شنبه مورخ 26/09/1401 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

"آگهی مناقصه عمومی (تجدید نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 25 مورخ 01/08/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مناقصه

1

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل

500،000،000 ریال

2

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، نظافتی، تشریفات و پذیرایی

700،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 10/09/1401 لغایت 21/09/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

 

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز سه شنبه مورخ 22/09/1401 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات "الف"و "ب": ساعت 11روز چهارشنبه مورخ 23/09/1401 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات "ج": ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 28/09/1401  میباشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000 ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

با استناد به مجوز های صادر کمیسیون معاملات به شماره 21 مورخ 19/06/1401 در نظر دارد نسبت به فروش موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

نوع واگذاری

1

یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال اکس مدل 1387

 

فروش

2

یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2000 مدل 1384

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 02/09/1401 تا تاریخ 09/09/1401 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس جهت بازدید، توزیع اسناد و اخذ پاکات متقاضیان: بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی چمران جنوب هتل پارسیان اوین مجموعه سبز هتل پارسیان اوین دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن تماس: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان :تا ساعت 12 ظهر روز چهار شنبه مورخ 09/09/1401

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 12/09/1401

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir مراجعه فرمایند.

جهت اخذ اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-113434-818-123 به نام شرکت هتل های پارسیان واریز و اصل رسد واریزی ارائه گردد.

"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 27مورخ 11/08/1401 در نظر دارد مورد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع مزایده

سپرده شرکت در مزایده

1

فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس آی مدل سال 1390

100،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 25/08/1401 لغایت 02/09/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  

 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز شنبه مورخ 05/09/1401میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11روز دوشنبه مورخ 07/09/1401میباشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

"آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 25 مورخ 01/08/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مناقصه

1

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل

500،000،000 ریال

2

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، نظافتی، تشریفات و پذیرایی

700،000،000 ریال

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 22/08/1401 لغایت 02/09/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز شنبه مورخ 05/09/1401 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات "الف"و "ب": ساعت 11روز دوشنبه مورخ 07/09/1401 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات "ج": ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401  میباشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل به اشخاص حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1

مزایده نوبت اول مجموعه ورزشی

  واگذاری سه ساله در قالب قرارداد تعمیر ، تجهیز و بهره برداری (صرفاً افراد حقوقی)

2،000،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده مجموعه ورزشی از تاریخ 23/08/1401 تا تاریخ 30/08/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  چهارشنبه مورخ 02/09/1401 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان براساس مجوز شماره 23 مورخ 6/7/1401 کمیسیون معاملات شرکت هتلها در نظر دارد نسبت به اجاره و فروش موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

غرفه های شماره 4 ، 5، 6 ، 12، 18، 19، 23  با کاربری متعارف با هتل داری

 

 

با مدل اجاره به صورت ماهیانه(یک سال شمسی)

2

غرفه شماره 11 با کاربری تاکسی سرویس

3

غرفه شماره 17 باکاربری آرایشگاه مردانه

4

غرفه شماره 20 با کاربری دفتر آژانس

5

غرفه شماره 4/5446  با کاربری آزاد

6

غرفه شماره 5/5446  با کاربری آزاد

7

غرفه شماره 6/5446 با کاربری آزاد

8

خودرو پژو پارس مدل 1382

فروش

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 09/08/1401 تا تاریخ 22/08/1401 در ساعات اداری 9 الی 14 ( به استثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس: یزد، خیابان تیمسار فلاحی، هتل پارسیان صفائیه، واحد امور مالی، تلفن تماس: 03538260210  الی 20

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 22/08/1401 می باشد.

محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 25/08/1401 می باشد.

 • جهت خرید اسناد مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب1919300299104 بانک سپه به نام شرکت صفائیه واریز و رسید واریزی ارائه گردد .
 • ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir  مراجعه فرمایند.

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام)به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام ) به شماره ثبت 852 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 30/11 روز چهارشنبه مورخ 25/08/1401  در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه : 

تغییر ماده 19 اساسنامه شرکت

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

       هيئت مديره شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام)به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام ) به شماره ثبت 852 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 25/08/1401 در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه : 

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

       هيئت مديره شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مذاکره احتمالی

هتل پارسیان بوعلی همدان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

با توجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 21 مورخ 19/06/1401

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره کافی شاپ هتل

000/000/150

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده  از تاریخ 24/07/1401 تا تاریخ 02/08/1401 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس همدان  : خیابان بوعلی، نرسیده به میدان جهاد -  هتل پارسیان بوعلی همدان

محل توزیع اسناد و اخذ پاکات متقاضیان:

آدرس همدان : خیابان بوعلی، هتل پارسیان بوعلی همدان، واحد مالی تلفن: 38250788-081

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 08/02/1401

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: 10 صبح روز چهارشنبه مورخه  08/04/1401می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات : تهران، بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir مراجعه فرمایند.

جهت اخذ اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 43481817787081  به نام پارسیان بوعلی همدان واریز و رسید واریزی ارائه گردد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

هتل پارسیان بوعلی همدان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

با توجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 21 مورخ 19/06/1401 در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره کافی شاپ هتل

000/000/150

 

 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده  از تاریخ 12/07/1401 تا تاریخ 20/07/1401 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس همدان  : خیابان بوعلی، نرسیده به میدان جهاد -  هتل پارسیان بوعلی همدان

محل توزیع اسناد و اخذ پاکات متقاضیان:

آدرس همدان : خیابان بوعلی، هتل پارسیان بوعلی همدان، واحد مالی تلفن: 38250788-081

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه مورخ 21/07/1401

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: 10 صبح روز  شنبه مورخ 23/07/1401می باشد.

آدرس و محل بازگشایی پاکات : تهران، بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir مراجعه فرمایند.

جهت اخذ اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 43481817787081  به نام پارسیان بوعلی همدان واریز و رسید واریزی ارائه گردد.

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مناقصه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده/ مناقصه -ریال

1

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی رستوران سنتی

 (صرفاً بریانی جهت ناهار)

اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد –واگذاری دو ساله به شرط تایید هتل در پایان سال اول

800،000،000

2

تجدید نوبت اول مناقصه عمومی نگهداری و پشتیبانی آسانسورهای هتل

نگهداری و پشتیبانی یکساله

200،000،000

3

مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی

 آهن آلات واموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

100،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در تجدید نوبت اول مناقصه و مزایدات فوق از تاریخ 29/06/1401 تا تاریخ 18/07/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ 20/07/1401 می باشد.

حضور متقاضیان جهت ردیف شماره 3 و 1 مزایدات الزامی می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی(نوبت دوم)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 13 مورخ 11/04/1401 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده غرفه شماره دو با کاربری فروش سوغات وخوراکی و خشکبار ایرانی

300،000،000

2

مزایده غرفه شماره چهار با کاربری فروش فرش و تابلو فرش

300،000،000

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 12/06/1401 لغایت 19/06/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز یکشنبه مورخ 20/06/1401می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 21/06/1401 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"جهت خرید اسناد مبلغ 1،500،000ریال به شماره حساب 1-113435-4-123 نزد بانک سینا شعبه هتل پارسیان آزادی واریز و رسید واریزی ارائه گردد."

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مذاکره به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده/مذاکره مناقصه -ریال

1

مزایده نوبت اول رستوران سنتی

 (صرفاً بریانی جهت ناهار)

اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد –واگذاری دو ساله به شرط تایید هتل در پایان سال اول

800،000،000

2

مزایده نوبت اول غرف شماره 2و1 ، با کاربری آزاد صرفاً یک کاربری ترجیحا (صرافی ،طلا و نقره ،آژانس مسافرتی ،آتلیه آثار هنری وسایر کاربری های مورد تایید هتل )

اجاره یکساله

100،000،000

3

مذاکره مناقصه عمومی نگهداری و پشتیبانی آسانسورهای هتل

نگهداری و پشتیبانی یکساله

200،000،000

4

مزایده نوبت اول آهن آلات واموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

100،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مذاکره مناقصه و مزایدات فوق از تاریخ 05/06/1401 تا تاریخ 16/06/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  شنبه مورخ 19/06/1401 می باشد.

حضور متقاضیان جهت ردیف شماره 3 مذاکره مناقصه الزامی می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده غرفه شماره دو با کاربری فروش سوغات وخوراکی و خشکبار ایرانی

300،000،000

2

مزایده غرفه شماره چهار با کاربری فروش فرش و تابلو فرش

300،000،000

3

مزایده انجام امور گل آرایی و گل فروشی

200،000،000

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 22/05/1401 لغایت 29/05/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 30/05/1401 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 می باشد."

"محل توزیع، جمع آوری و تحویل اسناد: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال می باشد."

آگهی تجدید نوبت اول مناقصه عمومی

هتل  پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع تشریفات

نوبت

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )

1

مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور

تجدید نوبت اول

150.000.000

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 12/05/1401 تا تاریخ 24/05/1401  (باستثنای ایام تعطیل) از ساعت 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران:

رامسر، خیابان سخت سر ( شهید رجایی) هتل پارسیان رامسر، امور مالی و اداری تلفن : 5-55223592-011

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 25/05/1401 می باشد.

محل جمع آوری و تحویل اسناد :طبق آدرس فوق

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:9 صبح روز چهار شنبه مورخ 26/05/1401  می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان عالی قاپو

شرکت هتل پارسیان عالی قاپو وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید..

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

غرفه شماره یک

 با کاربری آزاد صرفا یک کاربری ( فرش،گز و،آرایشگاه و...)

50/000/000

2

مجموعه ورزشی استخر و سونا

مجموعه ورزشی استخر و سونا

150/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمنا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید واخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 06/05/1401 لغایت تاریخ 18/05/1401 در ساعات اداری 8 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس:  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد هتل پارسیان عالی قاپو،واحد اداری تلفن : 32227929-031

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 18/05/1401 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روزچهارشنبه مورخ 19/05/1401می باشد.(حضورمتقاضیان در روز مزایده الزامی است)

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی و مزایده نوبت دوم/ مذاکره احتمالی هتل پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده / مذاکره احتمالی ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده/مناقصه -ریال

1

مناقصه عمومی نوبت دوم/ مذاکره احتمالی نگهداری و پشتیبانی آسانسورهای هتل

نگهداری و پشتیبانی یکساله

200،000،000

2

مزایده نوبت دوم / مذاکره احتمالی آهن آلات واموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

100،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه و مزایده / مذاکره احتمالی از تاریخ 11/04/1401 تا تاریخ 22/04/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  شنبه مورخ 25/04/1401 می باشد.

حضور متقاضیان در روز مناقصه و مزایده/مذاکره احتمالی الزامی می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

ارائه خدمات تاکسی سرویس (نوبت دوم)

400،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 04/04/1401 لغایت 11/04/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند:                     

www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت12 روز یکشنبه مورخ 12/04/1401می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 13/04/1401 می باشد."

"محل جمع آوری و تحویل پاکات متقاضیان: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000ریال می باشد."

آگهی مزایده عمومی تجدید نوبت اول هتل پارسیان سوئیت

هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 25/03/1401 تا تاریخ 06/04/1401 ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس اصفهان:  ابتدای بلوار آیینه خانه مقابل سی و سه پل هتل پارسیان سوئیت- امور اداری تلفن : 15- 36674311

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 07/04/1401 می باشد.

محل جمع آوری و تحویل پاکات متقاضیان: امور اداری هتل پارسیان سوئیت.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:  9:00 صبح روز شنبه مورخ 11/04/1401می­باشد.

سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 70،000،000 ريال است.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.parsiansuitehotel.com مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ1،500،000 ريال می باشد.

آگهی مزایده عمومی مجموعه پارسیان جماران ( نوبت اول)

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش محصول سر درختی گردو از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 11/03/1401 تا تاریخ 23/03/1401 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران : خیابان شهید باهنر. خیابان یاسر. خیابان خلیلی. پلاک 2 مجموعه پارسیان جماران - تلفن: 26117021-021

میزان سپرده شرکت در مزایده : 100 میلیون ریال

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه  مورخ  31/03/1401 می باشد.

محل جمع آوری و تحویل پاکات متقاضیان : امور اداری مجموعه پارسیان جماران

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان :در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 04/04/1401 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 2،000،000  ریال می باشد.

هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

میزان سپرده شرکت در مزایده/مناقصه -ریال

1

مناقصه عمومی نوبت اول نگهداری و پشتیبانی آسانسورهای هتل

نگهداری و پشتیبانی یکساله

200،000،000

2

مزایده نوبت اول آهن آلات واموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

100،000،000

3

مزایده نوبت اول غرفه شماره 3 ، با کاربری آزاد صرفاً یک کاربری ترجیحا (صرافی،طلا و نقره ،آژانس مسافرتی ،آتلیه آثار هنری و ...)

اجاره یکساله

100،000،000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه و مزایده از تاریخ 16/03/1401 تا تاریخ 28/03/1401 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز دو شنبه مورخ 30/03/1401 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

 

"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده

 شرکت در مزایده

1

اجاره فضا جهت ارائه خدمات آنلاین و غیر حضوری خشکشویی (نوبت دوم)

300،000،000 ریال

2

ارائه خدمات تاکسی سرویس (نوبت اول)

400،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 16/03/1401 لغایت 23/03/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز سه شنبه مورخ 24/03/1401می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 25/03/1401 می باشد."

"محل جمع آوری و تحویل پاکات متقاضیان: دبیرخانه هتل پارسیان آزادی می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000ریال می باشد."

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و مناقصه عمومی نوبت اول

هتل پارسیان کوثر تهران در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت مشخص شده اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

مدت واگذاری

نوع واگذاری

توضیحات

1

مجموعه استخر و سونا

2سال

اجاره

مزایده

2

چایخانه سنتی

2سال

اجاره

مزایده

3

فنی و مهندسی

1سال

--

مناقصه

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 02/03/1401تاریخ 16/03/1401در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: میدان ولیعصر (عج) کوچه شهید ملائی پلاک 21 هتل پارسیان کوثر تهران شماره تلفن: 88908121

آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 17/03/1401 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/03/1401 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ kowsartehran.pih.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000ریال می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

برای سال مالی منتهی به 29/12/1400

 

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 این شرکت در ساعت 11 روز شنبه مورخ 31/02/1401 در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان برگزار  می گردد.

ضمناً ، با توجه به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق  بهادار ،حضور در جلسه مذکور علاوه بر به همراه داشتن برگه ورود به جلسه و مدارک شناسائی معتبر (کارت ملی ، وکالت نامه یا معرفی نامه ) با ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیرخواهد بود.

بدیهی است امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و درج سوالات خود به صورت آنلاین از طریق سامانه مذکور میسر می باشد.

آدرس سایت هتل :  www.hotelkowsar.com  

آدرس اینستاگرام هتل :   Parsian.kowsar.hotel

شماره تماس امور سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان :  03135045835

دستور جلسه

 • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1400
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
 • سایر موارد

"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده

 شرکت در مزایده

1

اجاره فضا جهت ارائه خدمات آنلاین و غیر حضوری خشکشویی (نوبت اول)

300،000،000 ریال

2

انجام عملیات جمع آوری و حمل زباله ها و پسمانده های تر و خشک (نوبت دوم)

200،000،000 ریال

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 18/02/1401 لغایت 25/02/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند.

تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های www.pih.ir و www.azadihotel.com مراجعه فرمایند.   

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان:ساعت 15روز دوشنبه مورخ 26/02/1401می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال میباشد."

"آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان صفائیه یزد"

شرکت هتل پارسیان صفائیه یزد(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش زمین با سند تک برگ و( انتقال سند با استفاده از قانون تسهیل) با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. میزان سپرده شرکت در مزایده 5 درصد از قیمت کل پایه

 

ردیف

شماره پلاك

بخش

متراژ

کاربری

آدرس

قیمت پایه هر متر مربع

شرایط پرداخت

توضیحات

1

1245/6526

 

4

1518

مسکونی

 

صفائیه –خیابان مجد العلماء کوچه مجالعلما5و7

350 میلیون ریال

60 % نقد-35 %  اقساط 12 ماهه 5 % هنگام انتقال سند

 

2

6598/6526

440.80

صفائیه –کوچه اطلسی 32

3

5445/6526

4

482.69

مسکونی

(با موقعیت تجاری)

صفائیه –میدان ابوذر

650.000.000 ریال

40 % نقد-55 %  اقساط 24 ماهه 5 % هنگام انتقال سند

 

4

5446/6526

640.50

620.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و روئیت محل مذکور از تاریخ 18/01/1401 تا تاریخ 4/02/1401 در ساعت 9 الی 14(باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

یزد –صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی –هتل پارسیان صفائیه(امور مالی) تلفن: 15-38260211-035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز سه شنبه مورخ 06/02/1401 در ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر عامل شرکت می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده و مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان اسنقلال"

           شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده  به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و  حقوقی واجد شرایط برای مدت زمان یکساله اقدام نماید.

ردیف

شرح

مبلغ سپرده به ريال

1

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره خدمات تاکسی سرویس  

300.000.000

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دوم  سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات اعم از مکانیکی، الکتریکی و BMSبرج شرقی هتل

700.000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 18/01/1401 تا تاریخ 29/01/1401 از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

 نشانی :  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال –امور مالی –واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305 

 • آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده و مناقصه : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 .
 • تاریخ بازگشایی پاکات مزایده تاکسی سرویس در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 میباشد .
 • تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب  مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 و تاریخ بازگشایی پاکات ج ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 04/02/1401  میباشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده  به سایت‌ww.esteghlalhotel.irمراجعه فرمایند.

   هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.500,000 ریال می‌باشد.

"آگهی فراخوان تجدید نوبت اول مناقصه عمومی انتخاب دستگاه نظارت هتل پارسیان استقلال"

هتل پارسیان استقلال وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد انجام خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) در پروژه مقاوم سازی و بازسازی برج غربی، لابی و سالن دریای نور خود را از طریق مناقصه عمومی به مهندسان مشاور دارای گواهینامه صلاحیت توام در تخصص های ذیل از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید.

گروه

تخصص

حداقل پایه

معماری

معماری ساختمان ها (با هر گرایشی)

2

خدمات فنی مشترک

سازه

2

خدمات فنی مشترک

مقاوم سازی

2

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 15/01/1401 تا تاریخ 27/01/1401 در ساعات اداری 9 الی 14 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : تهران –بزرگراه شهید چمران –نرسیده به چهارراه پارک وی –هتل پارسیان استقلال –امور مالی –تلفن 22660011 الی 18 – پیش شماره 021

 • آخرین مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 27/01/1401 می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات الف ، ب  و ج متقاضیان: 28/01/1401 میباشد .
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه : 2.300.000.000 ريال میباشد .
 • هزینه دریافت اسناد مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.

"آگهی تجدید نوبت اول مناقصه عمومی مجموعه پارسیان جماران"

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تامین نیروی انتظامات به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید.

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 16/01/1401 تا تاریخ 29/01/1401  (باستثنای ایام تعطیل) از ساعت 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفترکمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیانتا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 می باشد.

سپرده شرکت در مناقصه :300.000.000 ریال

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان9 صبح روز سه شنبه مورخ 30/01/1401  می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال می باشد.

"مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان سوئیت"

هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به تعمیر و تجهیز و اجاره کافی شاپ تراس طبقه سوم هتل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 20/01/1401 تا تاریخ 29/01/1401در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس اصفهان:  ابتدای بلوار آیینه خانه مقابل سی و سه پل هتل پارسیان سوئیت- امور اداری تلفن : 15- 36774311

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر مورخ 29/01/1401 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:  9 صبح روز چهارشنبه  مورخ 31/01/1401می­باشد.

سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 150،000،000 ريال است.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.parsiansuitehotel.com مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،500،000 می باشد.

"مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان عالی قاپو"

شرکت هتل پارسیان عالی قاپو وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان درنظرداردنسبت به برگزاری مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده و اجاره موارد مشروحه ذیل برای مدت یکسال شمسی و فروش ضایعات و اموال اسقاطی به اشخاص حقیقی وحقوقی اقدام نماید.

غرفه شماره 2 با کاربری آزاد (سپرده مزایده 50 میلیون ریال)- 2. خدمات تاکسی سرویس (سپرده مزایده 20 میلیون ریال) 3. غرف 3و4و5 بصورت یکجا با کاربری آزاد (سپرده مزایده 100 میلیون ریال) 4. فروش اقلام ضایعاتی و آهن آلات (سپرده مزایده 100 میلیون ریال)

متقاضیان میتوانند جهت بازدید واخذ فرم شرایط مزایده از تاریخ 20/01/1401 تا 05/02/1401 در ساعات 8 الی 16 (باستثنای ایام تعطیل) به آدرس هتل:  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد تلفن : 32227929-031

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روزچهارشنبه مورخ 07/02/1401می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.

 

"آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد انجام عملیات جمع آوری و حمل زباله ها و پسمانده های تر و خشک خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 20/01/1401 لغایت 27/01/1401 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های www.pih.ir و www.azadihotel.com مراجعه فرمایند.   

"میزان سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 200،000،000 ریال میباشد."

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان:ساعت 15روز یکشنبه مورخ 28/01/1401 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال میباشد."

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت دوم آهن آلات واموال اسقاطی

_

فروش براساس نرخ کارشناسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده از تاریخ 16/12/1400 تا تاریخ 24/12/1400 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز پنج شنبه مورخ 26/12/1400 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده / مذاکره الزامی می باشد).

مبلغ سپرده در مزایده 100،000،000 ریال می باشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای هتل پارسیان صفائیه یزد (نوبت اول)

شرکت صفائیه یزد وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد اجرای پروژه مجموعه ورزشی و استخر هتل پارسیان صفائیه یزد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و حداقل رتبه 2 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 14/12/1400 تا تاریخ 18/12/1400 در ساعات اداری 9 الی 12 ( به استثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس یزد: صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان شهید کریمی ، هتل پارسیان صفائیه، واحد امور مالی- تلفن تماس: 20-38260210-035 (هماهنگی جهت بازدید از پروژه هتل پارسیان صفائیه یزد)

آدرس دفتر تهران: بزرگراه یادگار امام(ره)، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای بین المللی پارسیان- تلفن تماس: 22344395-021

* سپرده شرکت در مناقصه: 8.500.000.000 ریال (ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه)

*آخرین مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 18/12/1400 می باشد.

* تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب متقاضیان: در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 21/12/1400 می باشد.

* تاریخ بازگشایی پاکت ج متقاضیان: در  ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 21/12/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد اموال و لوازم مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از

تاریخ 09/12/1400 لغایت 17/12/1400 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه

فرمایند. تلفن: 29115215–29115022

 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های www.pih.ir و www.azadihotel.com مراجعه فرمایند.   

"میزان سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 200،000،000 ریال میباشد."

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 15روز سه شنبه مورخ 17/12/1400 میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 18/12/1400 میباشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال میباشد."

آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان سوئیت

هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره سالن پارسه هتل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 03/12/1400 تا تاریخ 11/12/1400 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس اصفهان:  ابتدای بلوار آیینه خانه مقابل سی و سه پل هتل پارسیان سوئیت- امور اداری تلفن : 15-36774311آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 12 ظهر مورخ 12/12/1400 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان  9:00 روز شنبه مورخ 14/12/1400 می­باشد.

سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال است.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.parsiansuitehotel.com مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ1،000،000 می باشد.

آگهی مزایده عمومی فروش ملک هتل پارسیان خزر(نوبت اول)

هتل پارسیان خزروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت  به فروش ویلای نمک آبرود با سند تک برگ با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

شماره پلاك

منطقه

قطعه

متراژ

عرصه (متر مربع)

متراژ

اعیان (متر مربع)

کاربری

آدرس

قیمت پایه

شرایط فروش

27/2268

606

22A2 -2

65/389

56/240

مسکونی

 چالوس –نمک آبرود –محله دو جنوبی - کوچه نسترن 10

148،82

میلیارد ریال

60% نقد

35% اقساط 12 ماهه

5% سند

 

 

 • هماهنگی جهت بازدید ملک:  از تاریخ 02/12/1400 لغایت تاریخ 14/12/1400 در ساعات 9 الی 17 به آدرس: چالوس، روبه روی شهرتوریستی نمک آبرود –هتل پارسیان خزر - امور مالی هتل پارسیان خزر- تلفن 52188814-011
 • از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 02/12/1400 لغایت تاریخ 14/12/1400( به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس دریافت اسناد مزایده: تهران، بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده:  7،450،000،000 ریال که بصورت چک تضمینی (با شناسه ملی 10101615714 و کد اقتصادی 411111615796) و یا واریز نقدی به شماره حساب شبای  630590012381800113434001IR  نزد بانک سینا شعبه هتل آزادی تهران به نام شرکت هتلهای بین المللی پارسیان
 • آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 12 روز شنبه  مورخ 14/12/1400 می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز دوشنبه مورخ 16/12/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های‌ www.pih.ir، www.parsiankhazar.ir  www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2،000،000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد اموال و لوازم مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 30/11/1400 لغایت 07/12/1400 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های www.pih.ir و www.azadihotel.com مراجعه فرمایند.   

"میزان سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 200،000،000 ریال می باشد."

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 15 روز شنبه مورخ 07/12/1400 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 08/12/1400 می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال می باشد."

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت دوم غرفه شماره 4،5،6،7

با کاربری آزاد  صرفاً یک کاربری  ترجیحا (صرافی، طلا و نقره، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت دوم  تاکسی سرویس

تاکسی سرویس

اجاره یکساله

3

مزایده نوبت دوم آهن آلات واموال اسقاطی

_

فروش براساس نرخ کارشناسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده از تاریخ 24/11/1400 تا تاریخ 07/12/1400 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 12صبح روز دوشنبه مورخ 09/12/1400 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده / مذاکره الزامی می باشد).

مبلغ سپرده در مزایده غرف ، تاکسی سرویس و مزایده آهن الات و اموال اسقاطی  مبلغ 100،000،000 ریال می باشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره مغازه واقع در گچسربا کاربری آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با  سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000 ریال به مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 24/11/1400 تا تاریخ 04/12/1400  از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 04/12/1400 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:9 صبح روز شنبه مورخ 07/12/1400  می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان عالی قاپو

شرکت هتل پارسیان عالی قاپووابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان درنظرداردنسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی وحقوقی واجدشرایط برای مدت  یکسال شمسی و همچنین فروش ضایعات خود بر اساس نرخ کارشناسی اقدام نمایداقدام نماید..

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره2

با کاربری آزاد صرفا یک کاربری ( صرافی ، صنایع دستی ، عطر و ادکلن ، آژانس مسافرتی و...)

50,000.000

2

مزایده نوبت اول واگذاری یکجای سه غرفه شماره3،4و 5

با کاربری آزاد صرفا یک کاربری ( صرافی ، صنایع دستی ، عطر و ادکلن ، آژانس مسافرتی و...)

100,000.000

3

مزایده نوبت اول تاکسی سرویس

تاکسی سرویس

20,000.000

4

مزایده نوبت اول فروش ضایعات و آهن آلات

-

100,000.000

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آیدجهت بازدیدواخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 23/11/1400 تا تاریخ 07/12/1400 در ساعات اداری 9 الی 16( باستثنای  ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل:  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد تلفن : 32227929-031

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : ساعت 16 روز شنبه مورخ 07/12/1400 می باشد

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روزدوشنبه مورخ 9/12/1400می باشد.(حضورمتقاضیان در روز مزایده الزامی است)

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir وwww.aliqapuhotel.irمراجعه فرمایند.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان خزر

هتل پارسیان خزروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه ذیل بصورت یکساله با مدل اجاره ماهیانه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده عمومی بهره برداری از طرح سالمسازی دریا

100 میلیون ریال

2

 مزایده عمومی بهره برداری از مکان بازیهای آبی ( قایق و جت اسکی و....) 

100  میلیون ریال

3

مزایده عمومی بهره برداری از پیست کارتینگ شماره 1

60  میلیون ریال

4

 مزایده عمومی بهره برداری از پیست کارتینگ شماره 2

60 میلیون ریال

5

 مزایده عمومی بهره برداری از پیست دوچرخه سواری 

50 میلیون ریال

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 24/11/1400 لغایت تاریخ 04/12/1400( به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس چالوس : روبه روی شهرتوریستی نمک آبرود هتل پارسیان خزر - امور مالی هتل پارسیان خزر- تلفن 52188814-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تاساعت 12 روز  چهارشنبه مورخ 04/12/1400 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز شنبه مورخ 07/12/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 2،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان کرمانشاه

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

شرح

مدت واگذاری

1

مزایده نوبت دوم اجاره غرفه شماره دو

یک ساله

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 19/11/1400 تا تاریخ 01/12/1400 (به استثنای ایام تعطیل) از ساعات 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس کرمانشاه :بلوار شهید کشوری، جنب پل ولایت، هتل پارسیان کرمانشاه – تلفن :34219151-083

آخرین مهلت تحویل اسناد :تا ساعت 12 ظهر مورخ 02/12/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:9 صبح روز چهارشنبه مورخ 04/12/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir و ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده عمومی نوبت دوم "

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده غرفه شماره سه با کاربری فروش صنایع دستی، طلا و زیورآلات

200،000،000 ریال

2

مزایده غرفه شماره پنج با کاربری های: گالری نقاشی و آثار هنری، فروش خاویار، ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی، فروش موبایل و لوازم جانبی

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 17/11/1400 لغایت 24/11/1400 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com    

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز دوشنبه مورخ 25/11/1400می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 27/11/1400 می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال می باشد."

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 4،5،6،7

با کاربری آزاد  صرفاً یک کاربری  ترجیحا (صرافی، طلا و نقره، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت اول  تاکسی سرویس

تاکسی سرویس

اجاره یکساله

3

مزایده نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی

_

فروش براساس نرخ کارشناسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 09/11/1400 تا تاریخ 18/11/1400 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ 20/11/1400 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده الزامی می باشد).

مبلغ سپرده در مزایده غرف ، تاکسی سرویس و مزایده آهن الات و اموال اسقاطی  مبلغ 100،000،000 ریال می باشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

"آگهی مزایده عمومی نوبت اول"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه شماره سه با کاربری فروش صنایع دستی، طلا و زیورآلات

200،000،000 ریال

2

غرفه شماره پنج با کاربری های: گالری نقاشی و آثار هنری، فروش خاویار، ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی، فروش موبایل و لوازم جانبی

3

انجام عملیات جمع آوری و حمل زباله ها و پسمانده های تر و خشک هتل

 

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 29/10/1400 لغایت 06/11/1400 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022  

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: 

www.pih.ir و www.azadihotel.com                     

"آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: ساعت 12روز شنبه مورخ 09/11/1400 می باشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 10/11/1400 می باشد."

"هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1،500،000 ریال می باشد."

آگهی مزایده عمومی فروش ملک ( نوبت اول)

هتل پارسیان خزروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت  به فروش ویلای نمک آبرود با سند تک برگ با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید . میزان سپرده شرکت در مزایده 5 درصد از قیمت کل پایه مندرج در آگهی

 

شماره پلاك

منطقه

قطعه

متراژ

عرصه (متر مربع)

متراژ

اعیان (متر مربع)

کاربری

آدرس

قیمت پایه

شرایط فروش

27/2268

606

22A2 -2

65/389

56/240

مسکونی

 چالوس –نمک آبرود –محله دو جنوبی - کوچه نسترن 10

140

میلیارد ریال

90% نقد

5% تحویل

5% سند

 

 

هماهنگی جهت بازدید ملک:  از تاریخ 23/10/1400 لغایت تاریخ 02/11/1400 در ساعات 9 الی 17 به آدرس: چالوس، روبه روی شهرتوریستی نمک آبرود –هتل پارسیان خزر - امور مالی هتل پارسیان خزر- تلفن 52188814-011

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 26/10/1400 لغایت تاریخ 02/11/1400 ( به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 17 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس دریافت اسناد مزایده: تهران، بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 7 میلیارد ریال که بصورت چک تضمینی به نام شرکت هتلهای بین المللی پارسیان (با شناسه ملی 10101615714 و کد اقتصادی 411111615796) و یا واریز نقدی به شماره حساب شبای  630590012381800113434001IR  نزد بانک سینا شعبه هتل آزادی تهران به نام شرکت هتلهای پارسیان

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 03/11/1400 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز دوشنبه مورخ 04/11/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.pih.ir و www.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه کافی شاپ هتل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 14/10/1400 تا تاریخ 22/10/1400 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس اصفهان:  ابتدای بلوار آیینه خانه مقابل سی و سه پل هتل پارسیان سوئیت- امور اداری تلفن : 15-36774311آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 12 ظهر مورخ 25/10/1400 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان  10:30 روز دوشنبه مورخ 27/10/1400 می باشد.

سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال است.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ1،000،000 می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان رامسر

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

موضوع مزایده

سپرده شرکت در مزایده

1

فروش اقلام مستعمل و ضایعات آهن آلات

100 میلیون ریال

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 09/10/1400 تا تاریخ 18/10/1400 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس رامسر: خیابان شهید رجایی –هتل پارسیان رامسر –امور مالی- تلفن 55222891-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 22/10/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان خزر

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

ردیف

موضوع مزایده

سپرده شرکت در مزایده

1

نوبت اول اجاره پیست کارتینگ 1 و 2

60 میلیون ریال

2

نوبت اول اجاره کشتی ساحلی

60 میلیون ریال

3

نوبت اول اجاره پیست دوچرخه سواری

50 میلیون ریال

4

نوبت اول تابلوهای ورودی هتل

100 میلیون ریال

5

نوبت دوم غرف تجاری 5 و 6

20 میلیون ریال

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 08/10/1400 تا تاریخ 18/10/1400 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس چالوس : روبه روی شهرتوریستی نمک آبرود هتل پارسیان خزر - امور مالی هتل پارسیان خزر- تلفن 52188814-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ 22/10/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 2،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان اوین

هتل پارسیان اوین وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

ردیف

موضوع مزایده

سپرده شرکت در مزایده

1

نوبت اول اجاره غرفه شماره 3

50 میلیون ریال

2

نوبت دوم اجاره غرفه شماره 15

100 میلیون ریال

3

نوبت دوم اجاره خدمات و تشریفات تاکسی سرویس

100 میلیون ریال

4

نوبت دوم اجاره فروش پسماند خشک

100 میلیون ریال

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 06/10/1400 تا تاریخ 14/10/1400 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز شنبه مورخ 18/10/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،500،000 ریال می باشد.

"آگهی مناقصه عمومی نوبت اول"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد سرویس، نگهداری و تعمیر آسانسورهای خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 11/10/1400 لغایت 22/10/1400 در ساعات اداری (از ساعت 8 الی 15) ، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215–29115022 .ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.pih.ir و www.azadihotel.com

"میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 400،000،000 ریال میباشد."

"مهلت تحویل اسناد تا ساعت 12روز شنبه مورخ 25/10/1400میباشد."

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 12 مورخ 26/10/1400 میباشد."

"هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1،500،000 ریال میباشد."

آگهی مزایده و مناقصه و مذاکره عمومی

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

سپرده شرکت در  مزایده/ مناقصه/مذاکره

مدت واگذاری

1

پیمانکار تامین نیروی انسانی

مناقصه نوبت دوم

300.000.000  ریال

یک سال شمسی

2

اجاره مغازه واقع در گچسر

مذاکره حضوری

150.000.000 ریال

یک سال شمسی

3

اجاره انبار زاغه

مزایده نوبت اول

100.000.000 ریل

سه سال شمسی

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه و مذاکره از تاریخ 04/10/1400 تا تاریخ 15/10/1400  از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 18/10/1400 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/10/1400  می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

هتل پارسیان همدان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

هتل پارسیان همدان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره کافی شاپ، غرفه لابی با کاربری (صرافی ،آژانس مسافرتی ، صنایع دستی) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 07/10/1400 تا تاریخ 18/10/1400 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس همدان : بلوار ارم، روبروی شهر بازی رنگین کمان، هتل پارسیان همدان، دفتر امور مالی هتل پارسیان همدان تلفن 08138380000

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان : تا ساعت 12 ظهر شنبه مورخ 18/10/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: 9 صبح روز دوشنبه مورخ  20/10/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ , www.pih.ir www.hpah.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

هتل پارسیان شهرکرد وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

هتل پارسیان شهرکرد وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری مورد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوق واجد شرایط به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

نوبت اول اجاره غرفه شماره 3( کافی شاپ )

30.000.000 ریال

 

از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/10/02 تا تاریخ 1400/10/11 از ساعت 9 الی 12( به استثنای ایام تعطیل ) به آدرس زیر مراجعه فرمائید .

 آدرس شهرکرد: انتهای بلوار فارابی هتل پارسیان شهرکرد تلفن : 4-3336791 - 038  مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر روز شنبه 1400/10/11 می باشد .

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 می باشد .

ضمنا" متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir مراجعه فرمایند .

هزینه دریافت اسناد 1.000.000  ریال می باشد .

آگهی مزایده عمومی( نوبت دوم)

هتل پارسیان رامسروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره 3 باب غرف تجاری لابی به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

مزایده اجاره غرفه  شماره 1

50.000.000

2

مزایده اجاره غرفه  شماره 3

60.000.000

3

مزایده اجاره غرفه  شماره 7

80.000.000

 

 

از متقاضیان دعوت به‌عمل می‌آید، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 08/09/1400 تا تاریخ 16/09/1400 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی، تلفن: 55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام(ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل‌های پارسیان، تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل پاکات:تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 17/09/1400 می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 20/09/1400 می‌باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ‌www.pih.ir وwww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینهدریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می‌باشد.

آگهی  مزایده عمومی نوبت اول

هتل پارسیان اوین وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره  موارد مشروحه جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی با کاربری آزاد و واجد شرایط هتل، اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره غرفه شماره 1

50.000.000ريال

2

اجاره غرفه شماره 4

50.000.000ريال

3

اجاره خدمات تاکسی سرویس و تشریفات

100.000.000ريال

4

اجاره غرفه شماره 15

100.000.000ريال

5

انتخاب پیمانکار فروش پسماند خشک

100.000.000ريال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 17/09/1400تا تاریخ  24/09/1400 از ساعت 9 الی 12 (باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام(ره)،خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل‌های پارسیان، تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان:تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 27/09/1400 می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 29/09/1400 می‌باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به‌سایت‌‌های www.pih.ir و www.ptrco.irوwww.evin-hotel.com مراجعه فرمایند.                                  

هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ 1.500.000 ریال می‌باشد.

آگهی عمومی مزایده و مناقصه

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به واگذاري موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده و مناقصه

1

تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم بازدید، سرویس، تعمیر و نگهداری 5 دستگاه آسانسور

یکسال شمسی

100.000.000 ریال

2

نوبت دوم مزایده عمومی اجاره (رستوران گردان هتل)

3 سال شمسی

300.000.000 ریال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 13/09/1400 تا تاریخ 22/09/1400 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 23/09/1400 مي باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت ٩ صبح روز چهار شنبه مورخ 24/09/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.irمراجعه فرمایند هزینه دریافت اسناد مبلغ 15.000.000 ریال می‌باشد.

"آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم"

           شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 4 و 12 –کاربری آزاد ترجیحاً تجاری و اداری –برای مدت زمان یکساله  

2

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 16 و 32  –کاربری آزاد ترجیحاً تجاری و اداری –برای مدت زمان یکساله 

 

از متقاضیان دعوت به‌عمل می‌آید، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 15/09/1400 تا تاریخ 24/09/1400 از ساعات 8 الی 14 (به‌استثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

 نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج)، هتل پارسیان استقلال،امور مالی،واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305 

 • آخرین مهلت توزیع اسناد شرکت در مزایده: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 24/09/1400 می‌باشد.
 • آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 27/09/1400 می‌باشد.
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از غرف: 100.000.000 ريال می‌باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات مزایده: در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 28/09/1400 می‌باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده  به سایت‌ww.esteghlalhotel.irمراجعه فرمایند.

 هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.500,000 ریال می‌باشد.

آگهی تجديد مزایده عمومي نوبت دوم و مذاكره حضوري

هتل پارسیان شيرازوابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی با کاربری آزاد و واجد شرایط هتل برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

موضوع واگذاری

عنوان

ميزان سپرده (ريال)

اجاره غرفه اداری 2

تجديد مزايده نوبت دوم

000/000/30

اجاره غرفه انباري 1

مذاكره حضوري

 

000/000/20

اجاره غرفه انباري 2

000/000/30

اجاره غرفه تجاري 1

000/000/30

اجاره غرفه تجاري 2

000/000/30

 

 

 

 از متقاضیان دعوت به‌عمل می‌آید، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مذاكره از تاریخ 21/09/1400 تا تاریخ 29/09/1400 در ساعات اداری 9 الی 12 (به استثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس: شيراز : بلوار زند، خيابان رودكي، امور مالی هتل پارسیان شيراز، تلفن: 32330000-071

آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز سه‌ شنبه مورخ 30/09/1400می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 04/10/1400 می‌باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ‌ www.pih.ir و www.shiraz.pih.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

آگهی مناقصه و مذاکره عمومی

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

سپرده شرکت در مناقصه و مذاکره

1

پیمانکار تامین نیروی انسانی

مناقصه نوبت اول

300.000.00  ریال

2

اجاره مغازه واقع در گچسر

مذاکره حضوری

150.000.000ریال

 

 

 از متقاضیان دعوت به‌عمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه/ مذاکره از تاریخ 07/09/1400 تا تاریخ 17/09/1400  از ساعت 9 الی 12 ( به‌استثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل‌های پارسیان، تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 21/09/1400 می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 22/09/1400  می‌باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ‌www.pih.ir وwww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

هتل پارسیان شهرکرد

وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوق واجد شرایط به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .

ردیف

موضوع واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

نوبت اول اجاره غرفه شماره 1( صنایع دستی )

12.000.000 ریال

2

نوبت اول اجاره غرفه شماره 2 ( سوغات محلی  )

12.000.000 ریال

 

از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 17/09/1400 تا تاریخ 24/09/1400 از ساعت 9 الی 12( به استثنای ایام تعطیل )به آدرس زیر مراجعه فرمائید .

 آدرس شهرکرد: انتهای بلوار فارابی هتل پارسیان شهرکرد تلفن : 4-3336791 - 038  مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر روز چهار شنبه 24/09/1400 می باشد .

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 27/09/1400 می باشد .

ضمنا" متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir   مراجعه فرمایند .

هزینه دریافت اسناد 1.000.000  ریال می باشد .

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان استقلال وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل برایاشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

اجاره غرفه شماره 4 و 12 با کاربری آزاد برای مدت یکسال شمسی

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 30/08/1400 تا تاریخ 07/09/1400 در ساعات 8 الی 14 به امور مالی هتل  مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:تقاطع بزرگراه چمران و خیابان ولیعصر(عج)، هتل پارسیان استقلال، امور مالی، واحد قراردادها، 22660011

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 14 ظهر 07/09/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان :9 صبح روز سه شنبه مورخ 09/09/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  ww.esteghlalhotel.irمراجعه فرمایند.

هزینهدریافت اسناد مبلغ 1،500،000 ریال می باشد.

 

 

آگهی مناقصه عمومی( تجدید نوبت دوم)

هتل پارسیان آبادان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانیهتل از میان اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 01/09/1400 تا تاریخ 09/09/1400 در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس آبادان :منطقه بریم، هتل پارسیان آبادان تلفن :22344395-061

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر 10/09/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان :9 صبح روز شنبه مورخ 13/09/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.irوو ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینهدریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

شرح

مدت واگذاری

1

مزایده نوبت دوم اجاره تالار قصر

سه ساله

2

مزایده نوبت اول اجاره غرف یک الی سه

یکساله

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 01/09/1400 تا تاریخ 09/09/1400 (به استثنای ایام تعطیل) از ساعات 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس کرمانشاه :بلوار شهید کشوری، جنب پل ولایت، هتل پارسیان کرمانشاه تلفن :34219151-083

آخرین مهلت تحویل اسناد :تا ساعت 12 ظهر مورخ 10/09/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان:9 صبح روز دوشنبه مورخ 15/09/1400 می باشد.

 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.irوو ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.

هزینهدریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی  عمومی مناقصه

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

1

تجدیدنوبت دوم مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی انتظامات

2

تجدید نوبت اول مناقصه عمومی بازدید، سرویس، تعمیر و نگهداری 5 دستگاه آسانسور

3

تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم تصفیه خانه فاضلاب

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 26/08/1400 تا تاریخ 06/09/1400 از ساعت 9 الی 12 (باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر مورخ 07/09/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز دوشنبه مورخ 08/09/1400 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر سایت‌ www.pih.irو ww.ptrco.irمراجعه فرمایند.                       

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

هتل پارسیان شيرازوابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی با کاربری آزاد و واجد شرایط هتل برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

موضوع واگذاری

اجاره غرف اداری ا و 2 و 5

اجاره غرف انباري 1 و 2

اجاره غرفه آرايشگاه

اجاره غرف تجاري 1 و 2

فروش اقلام ضايعاتي تاسيساتي

 

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 29/08/1400 تا تاریخ 08/09/1400 در ساعات اداری 9 الی 12 (باستثنای روز پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس شيراز : بلوار زند، خيابان رودكي، امور مالی هتل پارسیان شيراز تلفن 32330000-071

آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 مورخ 08/09/1400

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/09/1400 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.irوwww.shiraz.pih.irمراجعه فرمایند.

 

هزینهدریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

 

 

 

 

شرکت

هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده /مذاکره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 8

کلینیک پزشکی

اجاره یکساله

2

مذاکره غرفه شماره 9

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، طلا و نقره، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 29/08/1400 تا تاریخ 15/09/1400 در ساعات اداری

9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ 17/09/1400 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.irو www.hotelkowsar.comمراجعه فرمایند.

 

 

آگهی مناقصه عمومی هتل پارسیان صفائیه یزد

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) وابسته به شرکت هتل‌های بین‌الملل پارسیان درنظردارد تأمین تعدادی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخشهای خدمات (آشپزخانه ،خانه داری و رستوران) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط تامین نیرو برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

ازمتقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت و تحویل اسناد شرکت درمناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت تاریخ 1400/09/09 از ساعت 9 الی14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور اداری هتل پارسیان صفائیه یزد به آدرس
زیر
مراجعه نمایند:

یزد : صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، هتل پارسیان صفائیه ( امور اداری ) تلفن20 - 38260215-035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز  پنجشنبه  مورخ 1400/09/11 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir وwww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.        

 

 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان صفائیه یزد 

شرکت هتل پارسیان صفائیه یزد(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش زمین با سند تک برگ و( انتقال سند با استفاده از قانون تسهیل) با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید . میزان سپرده شرکت در مزایده 5 درصد از قیمت کل پایه

ردیف

شماره پلاك

بخش

متراژ

کاربری

آدرس

قیمت پایه هر متر مربع

شرایط پرداخت

توضیحات

1

5185/6526

4

5/622

مسکونی

صفائیه –خیابان صاحب الزمان

270میلیون ریال

به صورت 100 % نقد

دارای معارض

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و روئیت محل مذکور از تاریخ 1400/08/26 تا تاریخ 1400/09/10 در ساعت 9 الی 14(باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

یزد –صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی –هتل پارسیان صفائیه(امور مالی) تلفن: 15-38260211-035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز پنج شنبه مورخ 1400/09/11 در ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر عامل شرکت می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.

آگهی عمومی مناقصه هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

1

تجدیدنوبت دوم مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی انتظامات

2

تجدید نوبت اول مناقصه عمومی بازدید، سرویس، تعمیر و نگهداری 5 دستگاه آسانسور

3

تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم تصفیه خانه فاضلاب

 
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 1400/08/26 تا تاریخ 1400/09/06 از ساعت 9 الی 12 (باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان - تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر مورخ 1400/09/07

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir وwww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.                  

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد.

 

 

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول) هتل پارسیان رامسر

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره 9 باب غرف تجاری لابی با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/08/22 تا تاریخ 1400/08/29 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی – تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل پاکات:1400/09/01 تا ساعت 12 ظهر

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir وwww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی عمومی مزایده و مناقصه هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

توضیحات

1

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی انتظامات هتل

تجدیدنوبت دوم

۲

مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 4 (آرایشگاه هتل)

نوبت دوم

3

مزایده عمومی اجاره (رستوران گردان هتل)

نوبت اول

4

مناقصه عمومی بازدید، سرویس، تعمیر و نگهداری 5 دستگاه آسانسور هتل

نوبت اول

5

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدماتی غیر دائم هتل

نوبت اول

6

مناقصه عمومی تصفیه خانه فاضلاب هتل

نوبت دوم

 
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/08/04 تا تاریخ 1400/08/20 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر مورخ 1400/08/20

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز دو شنبه مورخ 1400/08/24 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir وwww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.                     

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده و مذاکره عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان خزر

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان  در نظر دارد نسبت  به واگذاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

   مذاکره حضوری انتخاب پیمانکارتامین نیروی انسانی

2

   مزایده عمومی نوبت اول  فروش اقلام ضایعاتی

3

   مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرفه شماره 1 بازارچه

 
 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مذاکره از تاریخ 1400/08/16لغایت تاریخ 1400/08/23 ( به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس چالوس : روبه روی شهرتوریستی نمک آبرود –هتل پارسیان خزر - امور مالی هتل پارسیان خزر- تلفن 52188814-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 12 روز دوشنبه  مورخ 1400/08/24 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/08/26 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir وwww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

هتل پارسیان صفائیه یزد درنظردارد تأمین تعدادی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخشهای خدمات (آشپزخانه، انبار،خانه داری و رستوران) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط تامین نیرو برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.ازمتقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت و تحویل اسناد شرکت درمناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت تاریخ 1400/08/17 از ساعت 9 الی14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور اداری هتل پارسیان صفائیه یزد به آدرس زیرمراجعه نمایند:

یزد : صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، هتل پارسیان صفائیه ( امور اداری ) تلفن20 - 38260215-035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 11 صبح روز  پنجشنبه  مورخ 1400/8/20 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن ، پمپ آب و انواع الکتروموتور ، خودرو و اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

غرفه شماره 17با کاربری آرایشگاه

 

با مدل اجاره ماهیانه(بمدت یک سال شمسی)

2

 غرف شماره 1/5445 ـ 2/5445 ـ 3/5445 ـ  4/5446 ـ 5/5446 ـ 6/5446 ـ 7/5446 با کاربری آزاد

3

غرف شماره 4 و 5 و 6 و 12 با کاربری آزاد

4

سالنهای تشریفات

با مدل اجاره ماهیانه( بمدت سه سال شمسی)

5

ضایعات آهنی، پمپ و الکتروموتور

فروش

 

6

یک دستگاه وانت نیسان مدل 1368

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/08/03 تا تاریخ 1400/08/17 در ساعات اداری 9 الی 14 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : یزد خیابان تیمسار فلاحی هتل پارسیان صفائیه واحد امور مالی تلفن تماس20- 38260210 035

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/8/20 می باشد.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

 

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

شرکت هتل پارسیان صفائیه یزد(سهامی خاص)

هتل پارسیان صفاییه در نظر دارد نسبت به فروش زمین با سند تک برگ و( انتقال سند با استفاده از قانون تسهیل) با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید . میزان سپرده شرکت در مزایده 5 درصد از قیمت کل پایه

 

ردیف

شماره پلاك

بخش

متراژ

کاربری

آدرس

قیمت پایه هر متر مربع

شرایط پرداخت

توضیحات

1

5185/6526

4

5/622

مسکونی

صفائیه –خیابان صاحب الزمان

270میلیون ریال

به صورت 100 % نقد

دارای متصرف

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و روئیت محل مذکور از تاریخ 1400/08/09 تا تاریخ 1400/08/19 در ساعت 9 الی 14(باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

یزد –صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی –هتل پارسیان صفائیه(امور مالی) تلفن: 15-38260211-035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20 در ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر عامل شرکت می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.

برگزاری مزایده - مذاکره هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده/مذاکره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 8

کلینیک پزشکی

اجاره یکساله

2

مذاکره غرفه شماره 9

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، طلا و نقره، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

3

مزایده نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی

_

فروش براساس نرخ کارشناسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 1400/08/04 تا تاریخ 1400/08/17 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد)

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

 

آگهی  عمومی مزایده و مناقصه (نوبت اول) هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

1

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی انتظامات هتل

2

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی هتل

3

مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 4 (آرایشگاه هتل)

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/07/04 تا تاریخ 1400/07/20 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر مورخ 1400/07/20

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز چهار شنبه مورخ 1400/07/21 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.ptrco.ir  مراجعه فرمایند.                     

آگهی مناقصه عمومی( نوبت اول) هتل پارسیان آبادان

هتل پارسیان آبادان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی هتل از میان اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 1400/07/10 تا تاریخ 1400/07/24 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس آبادان :منطقه بریم، هتل پارسیان آبادان، امور مالی  –تلفن : 53260060-061

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 12 ظهر 1400/07/24

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان :9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/07/26 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.ptrco.ir  مراجعه فرمایند.   

آگهی مزایده و مناقصه و مذاکره عمومی هتل پارسیان کرمانشاه

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری مواردذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

مذاکره اجاره کافی شاپ

2

مذاکره  اجاره خدمات تاکسی سرویس

3

تجدید نوبت اول مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات

4

مناقصه نوبت دوم تأمین نیروی انسانی

5

مزایده عمومی نوبت اول اجاره سالن کافی نت و خدمات منشیگری

6

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه سوغات و صنایع دستی

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده، مناقصه و مذاکره از تاریخ 1400/07/08 تا تاریخ 1400/07/18 (همه روزه) از ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس کرمانشاه : بلوار شهید کشوری، جنب پل ولایت، هتل پارسیان کرمانشاه –تلفن :34219150-083

آخرین مهلت تحویل اسناد :تا ساعت 12 ظهر مورخ 1400/07/18

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.ptrco.ir  مراجعه فرمایند.   

آگهی  مناقصه عمومی دستگاه نظارت (دومرحله ای) هتل پارسیان رامسر

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به انتخاب دستگاه نظارت بر احداث ساختمان سینما تئاتر هتل پارسیان رامسر (برای مدت 15 ماه شمسی) از میان واجدین شرایط اقدام نماید.

تخصص و پایه مورد نیاز :مهندس مشاور باید حداقل دارای گواهینامه صلاحیت توأم در تخصص های زیر از سازمان برنامه و بودجه کشور باشد :

گروه

تخصص

حداقل پایه

معماری

معماری ساختمان ها (با هر گرایشی)

2

خدمات فنی مشترک

سازه

1

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه عمومی از تاریخ 1400/07/10 تا تاریخ 1400/07/21 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

مهلت تحویل اسناد :1400/07/21 تا ساعت 12 ظهر

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب متقاضیان روز شنبه مورخ 1400/07/24 در ساعت 9 صبح می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ج متقاضیان حائز شرایط روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 در ساعت 10 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.ptrco.ir  مراجعه فرمایند.   

"آگهی مزایده و مناقصه عمومی هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل از طریق مزایده و مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع / نوبت

زمان بازگشایی

مزایده نوبت دوم انجام امور صوتی و تصویری

 روز شنبه ساعت 9 صبح

مورخ  1400/07/17

مناقصه نوبت دوم حفظ و نگهداری فضای سبز

روز شنبه ساعت 10 صبح 

مورخ  1400/07/17

تجدیدمزایده نوبت دوم کلوپ ورزشی

روز یکشنبه ساعت 10 صبح

مورخ 1400/07/11

تجدیدمناقصه نوبت دوم تامین نیروی انسانی

پاکات"الف"و"ب"

روزیکشنبه ساعت 9 مورخ 1400/07/11

پاکات "ج"

روز شنبه ساعت 11 مورخ 1400/07/17

 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/06/27 لغایت 1400/07/07 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15و پنجشنبه ها 8 الی 12)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.azadihotel.com  www.pih.ir

مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 می باشد.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان" 

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده /مذاکره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول کافی شاپ 

( لابی لانژ)

کافی شاپ

اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد .

2

مزایده نوبت دوم رستوران سنتی سرو

 

صرفاً بریانی جهت ناهار

اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد .

3

مزایده نوبت اول غرفه شماره 1

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

4

مذاکره غرف شماره 2،9

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 1400/06/21 تا تاریخ 1400/07/03 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/07/06 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.

"آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان سوئیت" 

هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره رستوران سی و سه پل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت 2 سال با مدل اجاره ماهیانه  اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/06/16 تا تاریخ 1400/06/25 در ساعات اداری 9 الی 12 (به جزایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس :اصفهان ، ابتدای بلوار آیینه خانه مقابل سی و سه پل هتل پارسیان سوئیت- امور اداری تلفن : 15-36774311

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد  تا ساعت12 ظهر روز  1400/06/25 می­باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه  1400/06/28 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.parsiansuitehotel.com www.pih.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ1،500،000 ريال می باشد.

"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید:

 1. مزایده برون سپاری مجموعه کلوپ ورزشی به مدت سه سال- نوبت دوم
 2. مزایده انجام امور گل آرایی و گل فروشی به مدت یک سال –نوبت دوم
 3. مزایده انجام امور صوتی و تصویری به مدت یک سال –نوبت اول

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/06/13 لغایت 1400/06/20 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15 و پنجشنبه ها 8 الی 12) ، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.azadihotel.com  www.pih.ir

"بازگشایی پاکات   روز یکشنبه 1400/06/21 و روز چهارشنبه 1400/06/24میباشد"

"مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/06/20 میباشد."

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

"آگهی مناقصه عمومی نوبت اول هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/06/13 لغایت 1400/06/23 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15 و پنجشنبه ها 8 الی 12) ، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.azadihotel.com  www.pih.ir

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 مورخ 1400/06/24 میباشد."

"مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 میباشد."

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

"آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد انجام امور خدماتی، نظافتی و تشریفات خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/06/07 لغایت 1400/06/17 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15 و پنجشنبه ها 8 الی 12) ، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.azadihotel.com  www.pih.ir

"تاریخ بازگشایی پاکات"الف و ب"متقاضیان  9 صبح مورخ 1400/06/21 میباشد"

"تاریخ بازگشایی پاکات "ج" متقاضیان 9 صبح مورخ 1400/06/24 میباشد."

مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 می باشد.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد موارد ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید:

 1. مزایده برون سپاری مجموعه کلوپ ورزشی (به مدت سه سال)
 2. مزایده انجام امور گل آرایی و گل فروشی (به مدت یک سال)

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1400/05/30 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15 و پنجشنبه ها 8 الی 12) ، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند: www.azadihotel.com  www.pih.ir

مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/05/30 میباشد.

"تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/06/02 میباشد"

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان صفائیه

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش ظایعات و خودرو و اجاره موارد مشروحه جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

غرفه های شماره 4 ، 5، 6 ، 12 ، 16، 18، 21 ، 23 ،  24 با کاربری آزاد و واجد شرایط هتل

با مدل اجاره ماهیانه(برای مدت یکسال شمسی)

2

غرفه شماره 7/5446  با کاربری آزاد

3

غرفه شماره 10 با کاربری باشگاه ورزشی

4

غرفه شماره 11 با کاربری دفتر تاکسی سرویس

5

غرفه شماره 17 با کاربری آرایشگاه مردانه

6

غرفه شماره 20 با کاربری دفتر خدمات مسافرتی

7

سالنهای تشریفات

با مدل اجاره ماهیانه(برای مدت سه سال شمسی)

8

دو دستگاه وانت نیسان مدل 1368 و 1362

فروش

9

ضایعات آهن و چوب

10

اموال مستهلک و مازاد هتلی و شرکت

11

انواع الکترو موتور و پمپ آب

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1400/05/20 در ساعات اداری 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : یزد خیابان تیمسار فلاحی هتل پارسیان صفائیه واحد امور مالی تلفن تماس 38260211 الی 15

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/05/25 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت پاکات شرکت در مزایده 500.000 ریال می باشد

 

 

آگهی مناقصه عمومی هتل پارسیان صفائیه یزد

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان درنظرداردتأمین تعدادی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخشهای خدمات (آشپزخانه، انبار،خانه داری و رستوران) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط تامین نیرو برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید. ازمتقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت و تحویل اسناد شرکت درمناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت تاریخ 1400/5/21 از ساعت 9 الی14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور اداری هتل پارسیان صفائیه یزد به آدرس زیرمراجعه نمایند:

یزد : صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، هتل پارسیان صفائیه ( امور اداری ) تلفن20 - 38260215-035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 11 صبح روزدوشنبه مورخ 1400/5/25 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت پاکات شرکت در مناقصه 500000 ریال می باشد.

"آگهی مناقصه عمومی نوبت اول هتل پارسیان آزادی"

شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد انجام امور خدماتی، نظافتی و تشریفات خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1400/05/24 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15 و پنجشنبه ها 8 الی 12)، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com  www.pih.ir  مراجعه فرمایند.

"تاریخ بازگشایی پاکات "الف و ب" متقاضیان 10 صبح مورخ 1400/06/02 میباشد." 

"تاریخ بازگشایی پاکات "ج" متقاضیان 10 صبح مورخ 1400/06/06 میباشد."

مهلت تحویل اسناد تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 میباشد.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده رستوران سنتی سرو

صرفاً بریانی جهت ناهار

اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد .

2

مذاکره غرف شماره 2،3،9

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی،    آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 1400/05/03 تا تاریخ 1400/05/18 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل – بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1400/05/20 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.hotelkowsar.ir مراجعه فرمایند.

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان عالی قاپو

هتل پارسیان عالی قاپو وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان درنظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط برای مدت  یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

غرفه های شماره1و2

با کاربری آزاد ترجیحا ( صرافی ، فرش ، گز ، صنایع دستی ، عکاسی ، طلا و نقره ، عطر و ادکلن ، آژانس مسافرتی ،آرایشگاه ، آتلیه آثار هنری و ...)

اجاره یکساله

2

استخر و سونا

 

استخر و سونا

 

اجاره یکساله

 
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1400/05/04 در ساعات اداری 9 الی 15 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:
آدرس هتل: اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد -هتل پارسیان عالی قاپو-اموراداری  تلفن 32227929  ،آخرین  مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1400/05/04 می باشد.تاریخ بازگشایی پاکت متقاضیان مزایده غرفه ها و مجموعه ورزشی استخر و سونا 11صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 می باشد.
ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.aliqapuhotel.ir مراجعه فرمایند.

"آگهی مزایده عمومی هتل بین المللی پارسیان استقلال نوبت اول"

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

شرح

1

مزایده عمومی نوبت اول اجاره واحد تجاری شماره 14 و 15 ( محل اسبق رستوران ترکیه ای هتل ) برای مدت یکسال 

2

مزایده عمومی نوبت اول اجاره فضای مشاع بین رستوران خاتون و کزبار –برای مدت یکسال 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1400/05/02  از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

 نشانی :  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال –امور مالی –واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305  

 • تاریخ بازگشایی پاکات مزایده ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 میباشد .
 • آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده : ساعت 14 مورخ 1400/05/02

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.

هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری (دومرحله ای) شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث ساختمان سینما تئاتر هتل پارسیان رامسر رابه پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

ردیف

الزامات

مدت اجرای پروژه

1

دارای رتبه بندی حداقل پایه "4" رشته ابنیه و ساختمان

حداقل 7 سال سابقه کار در این رشته

14 ماه شمسی

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه عمومی از تاریخ 1400/04/22 تا تاریخ 1400/05/05 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران:بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

بازدید از محل پروژه :از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1400/05/04 از ساعت 9 الی 16

مهلت تحویل اسناد :1400/05/05 تا ساعت 12 ظهر

تاریخ بازگشایی پاکات الف و بمتقاضیان روز شنبه مورخ 1400/05/09 در ساعت 9 صبح می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات جمتقاضیان حائز شرایط روز شنبه مورخ 1400/05/16 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.                           

هزینه دریافت اسناد مبلغ 5.000.000 ریال می باشد.

آگهی مناقصه و مزایده عمومی هتل پارسیان اوین (نوبت اول)

هتل پارسیان اوین وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت  به  موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

 مناقصه عمومی دو مرحله ای اعلام و اطفای حریق

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس و نگهداری آسانسورها

3

مزایده عمومی فروش ضایعات

 

   از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه و مزایده از تاریخ 1400/04/20لغایت تاریخ 1400/05/04( به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تاساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 ساعت 10 صبح می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات (ج)متقاضیان حائز شرایط مناقصه ردیف 1 و2 روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 ساعت 10 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.  

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

 

آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی هتل پارسیان خزر( نوبت اول)

هتل پارسیان خزروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت  به  موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

 مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

2

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مسیر تنکابن

4

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مسیر چالوس

3

مزایده عمومی اجاره مکان اختصاصی بازیهای آبی (قایق، جت اسکی و غیره)

 

   از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه و مزایده از تاریخ 1400/04/20لغایت تاریخ 1400/05/02( به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس چالوس : روبه روی شهرتوریستی نمک آبرود هتل پارسیان خزر - امور مالی هتل پارسیان خزر- تلفن 52188814-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

آخرین مهلت تحویل پاکات متقاضیان: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/05/02 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات (ج)متقاضیان حائز شرایط مناقصه نیروی انسانی 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.  

 هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی عمومی مزایده و مناقصه هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

1

مناقصه عمومی نوبت اول تامین نیروی انتظامات

2

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره خدمات تاکسی سرویس هتل

3

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه صنایع دستی

4

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه کافی شاپ

 

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/04/15 تا تاریخ 1400/04/28 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز شنبه مورخ 1400/05/02 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.  

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

 

 

"اصلاحیه آگهی هتل پارسیان استقلال"

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

شرح

1

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول حفظ ، نگهداری و احیاء فضای سبز هتل پارسیان استقلال برای مدت یکسال شمسی 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/04/13 تا تاریخ 1400/04/26  از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

آخرید مهلت تحویل اسناد شرکت در مناقصه : ساعت 14 مورخ 1400/04/26

 نشانی :  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال –امور مالی –واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305  

 • تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ج در روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 میباشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

"آگهی مزایده و مناقصه عمومی نوبت اول و دوم هتل بین المللی پارسیان استقلال"

 شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و  مناقصه به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

شرح

1

مزایده عمومی نوبت اول اجاره فضای پارکینگ شرقی جهت انجام خدمات پارکینگ خودرو - برای مدت یکسال

2

مزایده عمومی نوبت اول اجاره فضای کلوپ ورزشی هتل جهت انجام خدمات باشگاه بدنسازی ، استخر و ...  برای مدت یکسال

3

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 26-27 و 28 ( کاربری آزاد –ترجیحاً تجاری و اداری ) برای مدت یکسال

4

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 20 و 21 ( کاربری آزاد –ترجیحاً تجاری و اداری ) برای مدت یکسال

5

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرفه شماره 34 ( کاربری آزاد –ترجیحاً آرایشگاه مردانه) برای مدت یکسال

6

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دوم حفظ ، احیاء و نگهداری فضای سبز هتل برای مدت یکسال

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/04/13 تا تاریخ 1400/04/26  از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

 نشانی :  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال –امور مالی –واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305  

 • تاریخ بازگشایی پاکات مزایده ردیف های 1 تا 5 در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 میباشد .
 • تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه حفظ و  نگهداری فضای سبز در روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ج در روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 میباشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول) هتل پارسیان رامسروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

هتل پارسیان رامسروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرف تجاری 8،11،12 با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/04/14 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.      

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی( نوبت اول) هتل پارسیان رامسروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

هتل پارسیان رامسروابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برونسپاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

مزایده فروش اقلام مستعمل ضایعاتی و آهن الات اسقاطی

2

مزایده فروش ضایعات چوب محوطه متل و رستوران توسکاسرا

3

مزایده اجاره رستوران و کافی شاپ فرشتگان هتل قدیم

برای مدت

یکسال شمسی

4

مزایده اجاره خدمات و تشریفات تاکسی سرویس

5

مناقصه تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور منصوبه

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/04/16 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.      

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش محصول سردختی گردو به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/04/01 تا تاریخ 1400/04/09 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.                             

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی هتل پارسیان استقلال نوبت اول و دوم

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و  مناقصه به شرح ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 • مزایده عمومی دو مرحله ای نوبت اول اجاره فضای لاله سرویس (لابی هتل) –برای مدت سه سال   
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول حفظ ، نگهداری و احیاء فضای سبز –برای مدت یکسال
 • مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت اول اجاره فضای زمین تنیس –برای مدت یکسال
 • مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت اول اجاره غرفه شماره 29 ( کاربری آزاد ، ترجیحاً اداری و تجاری) برای مدت یکسال
 • مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت دوم اجاره غرفه شماره 19 ( کاربری آزاد ، ترجیحاً اداری و تجاری) برای مدت یکسال
 • مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت اول اجاره غرف شماره 20 و7 21 ( کاربری آزاد ، ترجیحاً اداری و تجاری) برای مدت یکسال
 • مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت اول اجاره غرفه شماره 34 ( کاربری آرایشگاه مردانه ) برای مدت یکسال

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/03/29 تا تاریخ 1400/04/09  از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال –امور مالی –واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305  

 • تاریخ بازگشایی پاکات الف وب متقاضیان ردیف 1 و 2 در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/12 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ج  متقاضیان ردیف 1 و 2 در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 میباشد .
 • تاریخ بازگشایی پاکات مزایده ردیف های 3-4 و 5 در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/12 میباشد .
 • تاریخ بازگشایی پاکات مزایده ردیف های 6 و 7 در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 میباشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

"آگهی مزایده عمومی هتل بین المللی پارسیان آزادی" (نوبت دوم)

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد ارائه خدمات تاکسی سرویس خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/03/25 لغایت 1400/04/01 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 15 و پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12) به استثنای ایام تعطیل، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

آگهی  عمومی مزایده و مناقصه هتل پارسیان انقلاب  (نوبت اول)  

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

مدت واگذاری

1

مناقصه عمومی تصفیه خانه هتل

یکسال شمسی

2

مزایده عمومی اجاره خدمات تاکسی سرویس هتل

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/03/13 تا تاریخ 1400/03/29 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.                                

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.

آگهی  مذاکره عمومی مجموعه پارسیان جماران 

 مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

مدت واگذاری

1

مذاکره عمومی اجاره کافه رویداد

سه سال شمسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مذاکره از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ 1400/03/19 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز هتل، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز شنبه مورخ 1400/03/22 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.                     

هزینه دریافت اسناد مبلغ 2.000.000 ریال می باشد.

"آگهی مزایده عمومی هتل بین المللی پارسیان آزادی(نوبت اول سری دوم)

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد ارائه خدمات تاکسی سرویس خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1400/03/12 لغایت 1400/03/22 در ساعات اداری (از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 15 و پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12) به استثنای ایام تعطیل، به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت  9 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com  www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

 

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399این شرکت در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/03/22 در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان برگزار می گردد.

ضمناً حسب اطلاعیه های ستاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران گرامی می رساند، حتی المقدور از حضور در محل برگزاری مجمع خودداری نموده و هیئت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نمایند.

بدیهی است امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و درج سوالات خود به صورت آنلاین از طریق سامانه مذکور میسر می باشد.

آدرس سایت هتل :  www.hotelkowsar.com  

آدرس اینستاگرام هتل :   Parsian.kowsar.hotel

شماره تماس امور سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان :  03135045835

دستور جلسه

 • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
 • سایر موارد

آگهی مزایده نوبت دوم اجاره غرف و فروش ضایعات هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت دوم غرفه شماره 6

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی،    آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مذاکره غرف شماره 2،3،9

3

مزایده نوبت دوم ضایعات و اموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

*

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 03/03/1400 تا تاریخ 18/03/1400 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 3-35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز پنج شنبه مورخ20/03/1400 می باشد.(حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی  می باشد). ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.hotelkowsar.ir مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل بین المللی پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

مزایده عمومی  نوبت دوم اجاره غرف شماره 3- 5 و  23 ( کاربری آزاد –ترجیحاً امور تجاری و اداری ) 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/03/02 تا تاریخ1400/03/26  از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011  

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/03/26 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان صفائیه 

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات ، خودرو  و اجاره اماکن مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

مذاکره غرفه شماره 18باکاربری آزاد

با مدل اجاره ماهیانه( بمدت یک سال شمسی)

2

مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 1/5445 ـ 2/5445 ـ 3/5445 ـ  4/5446 ـ 5/5446 ـ 6/5446 ـ 7/5446 با کاربری آزاد

با مدل اجاره ماهیانه(بمدت یک سال شمسی)

3

ضایعات آهنی، چدن، آلومینیوم، چوب ، اموال مستهلک هتلی

فروش

4

دو دستگاه وانت نیسان مدل 1368 و 1362

فروش

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/2/18 تا تاریخ 1400/2/29 در ساعات اداری 9 الی 14 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : یزد خیابان تیمسار فلاحی هتل پارسیان صفائیه واحد امور مالی تلفن تماس20- 38260210 035

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/3/1 می باشد. 

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.safaiyeh.pih.ir و www.ptrco.ir و www.mfnews.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده هتل پارسیان عالی قاپو

هتل پارسیان عالی قاپو  وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان درنظردارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط برای مدت  یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه های شماره 1 الی 5

با کاربری آزاد ترجیحا ( صرافی ، فرش ، گز ، صنایع دستی ، عکاسی ، طلا و نقره ، عطر و ادکلن ، آژانس مسافرتی ، اتلیه آثار هنری و ...)

اجاره یکساله

2

استخر و سونا

استخر و سونا

اجاره یکساله

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آیدجهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/2/18 تا تاریخ 1400/3/3 در ساعات اداری 9 الی 15 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل :  اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، حد فاصل کوالالامپور و عباس آباد تلفن 32227929 تاریخ بازگشایی پاکت متقاضیان مزایده غرفه ها و مجموعه ورزشی استخر و سونا 10صبح روزچهارشنبه مورخ1400/3/5می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.aliqapuhotel.ir مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده اجاره غرف و فروش ضایعات  هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 6

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی،    آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت دوم غرفه شماره 9

3

مذاکره غرف شماره 2،3،4،5

4

مزایده نوبت اول ضایعات و اموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

*

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/01/28 تا تاریخ 1400/02/11  در ساعات اداری 9 الی 14 (باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل)  به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل: اصفهان - سی و سه پل - بلوار ملت - هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - امور اداری تلفن: 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.hotelkowsar.ir مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

  ردیف

شرح

1

 مزایده نوبت دوم اجاره غرف شماره 17 و 22 –کاربری آزاد –ترجیحاً فروش ساعت ، عطر و ... –برای مدت یکسال  

2

 مزایده نوبت دوم تامین تجهیزات صوتی و تصویری در مراسمات هتل –برای مدت یکسال

 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 13/12/99 تا تاریخ 23/12/99  از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011  تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 26/12/99 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان صفائیه یزد

شرکت هتل پارسیان صفائیه یزد(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش زمین و امتیاز چاه آب با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

 

ردیف

شماره پلاك

بخش

متراژ

كاربري

موقعيت

شرایط پرداخت

1

1245/6526

4

1518

با موقعیت مسکونی

صفائیه –خیابان کوچه مجدالعلماء 5-7

به صورت 70 درصد نقد ، 15 درصد هنگام تحویل ملک ، 15 درصد هنگام انتقال سند

 

2

5445/6526

4

69/482

تجاری طبق سند

صفائیه –میدان ابوذر

3

5446/6526

4

5/640

با موقعیت تجاری

صفائیه –میدان ابوذر

4

1731/13411

5

28/427

تجاری

صفائیه –میدان جوادالائمه

5

8/2023

5

8938

کارگاهی

صفائیه ـ خیابان وصال

6

امتیاز چاه آب شماره 2

کد اشتراک: 102877

کدکلاسه:5040140

صفائیه ـ خیابان وصال

90 درصد نقد 10 درصد هنگام انتقال مجوز

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و روئیت محل مذکور از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/19 در ساعت 9 الی 14(باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: یزد –صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی –هتل پارسیان صفائیه(امور مالی) تلفن: 15-38260211-035 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز پنج شنبه مورخ 99/12/21 در ساعت 10 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.mfnews.ir www.azadihotel.com www.pih.ir www.ptrco.ir www.safaiyeh.irمراجعه فرمایند.هزینه دریافت اسناد مبلغ 3،000،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت دوم غرف شماره 2 و 18باکاربری آزاد

با مدل اجاره ماهیانه( بمدت یک سال شمسی)

2

مزایده نوبت اول اجاره غرفه شماره 15 با کاربری کافه رستوران

با مدل اجاره ماهیانه(بمدت سه سال شمسی)

 
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/19 در ساعات اداری 9 الی 14 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس : یزد خیابان تیمسار فلاحی هتل پارسیان صفائیه واحد امور مالی تلفن تماس20- 38260210 035 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/12/21 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com www.pih.ir www.ptrco.ir www.safaiyeh.irwww.mfnews.irمراجعه فرمایند.هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) هتل پارسیان آزادی 

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری اجرای طرح جمع آوری و انتقال پسماند خشک و تر، از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 12/12/99 لغایت 19/12/99 در ساعات 8 الی 15 (به استثنای ایام تعطیل) به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت  9 روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

آگهی واگذاری هتل پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 9

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره،آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت دوم غرف شماره5،4،2

3

مذاکره غرفه شماره3

4

مزایده نوبت دوم تاکسی سرویس

داشتن مجوز تاکسی سرویس الزامی می باشد

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/12/11 تا تاریخ 99/12/20 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز یکشنبه مورخ99/12/24 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.hotelkowsar.comwww.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده  و مناقصه عمومی نوبت دوم هتل پارسیان استقلال 

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

  ردیف

شرح

1

مزایده عمومی دو مرحله ای نوبت دوم اجاره لاله سرویس ( فضای لابی هتل ) –برای مدت سه سال –کاربری کافی شاپ 

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دوم  تامین نیروی انسانی -  برای مدت یکسال

 

3

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره رستوران آبشار و چشمه نور –ترجیحاً طبخ و ارائه غذاهای محلی- برای مدت سه سال

 

4

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره تاکسی سرویس –برای مدت یک سال

 

5

مناقصه عمومی نوبت دوم تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان -  برای مدت یک سال

 

6

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرفه شماره 19 - برای مدت یک سال

 

7

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره واحد تجاری شماره 24 و 25 –کاربری آزاد –ترجیحاً امور اداری و دفتری ، فروش ساعت ، عطر و ... –برای مدت سه سال

 
از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/23 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب متقاضیان ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/24 میباشد. تاریخ بازگشایی پاکات ج متقاضیان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل بین المللی پارسیان آزادی 

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برون سپاری موارد ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید:

 1. مزایده اجرای طرح جمع آوری و انتقال پسماند خشک و تر - نوبت اول

 2. مزایده فروش اموال و لوازم مازاد و مستعمل - نوبت دوم

 3. مزایده غرفه شماره 2 (با کاربری فروش سوغات خوراکی و خشکبار ایرانی) –نوبت دوم

 4. مزایده غرفه شماره 3 (با کاربری فروش صنایع دستی، طلا و زیور آلات)–نوبت دوم

 5. مزایده غرفه شماره 4 (با کاربری های آزاد، ترجیحاً: فروش فرش و تابلو فرش، فروش خاویار،ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی،  فروش موبایل و لوازم جانبی)–نوبت دوم

 6. مزایده غرفه شماره 5 (با کاربری های آزاد، ترجیحاً: فروش فرش و تابلو فرش، فروش خاویار،ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی،  فروش موبایل و لوازم جانبی)–نوبت دوم

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 28/11/99 لغایت 05/12/99 در ساعات 8 الی 15 (به استثنای ایام تعطیل) به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت  9 صبح روز دوشنبه مورخ 11/12/99 می باشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.azadihotel.com هزینه خرید اسناد به مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل بین المللی پارسیان استقلال 

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

  ردیف

شرح

1

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 8 –9- 18 –31 و 32   ( کاربری آزاد –ترجیحاً آژانس هواپیمایی- فروش عطر ، ساعت ، ملزومات ، صنایع دستی و ... )

2

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 17-22-23 ( کاربری آزاد –ترجیحاً آتلیه عکاسی- امور اداری و دفتری  -  فروش عطر ، ساعت و ... )

 

3

مزایده نوبت اول تامین تجهیزات صوتی و تصویری در مراسمات هتل

4

مزایده نوبت اول فروش پسماندهای تر و خشک هتل

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 27/11/99 تا تاریخ 10/12/99  از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011   تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 12/12/99 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

اصلاحیه آگهی و تمدید مهلت مزایده و مناقصه عمومی هتل بین المللی پارسیان استقلال 

 

پیرو آگهی های شماره 8151 مورخ 14/11/99 و 8156 مورخ 20/11/99 و 8149 مورخ 12/11/99  مندرج در رزونامه همشهری و شماره های  5869 مورخ 14/11/99  و 5874 مورخ 20/11/99 و 5867 مورخ 12/11/99 مندرج در روزنامه جام جم ، بدینوسیله آگهی های فوق الذکر به شرح جدول زیر اصلاح میگردد .

  ردیف

شرح

1

مزایده عمومی دو مرحله ای نوبت اول اجاره فضای لاله سرویس ( لابی هتل ) - برای مدت سه سال   

تاریخ بازگشایی پاکات الف وب به تاریخ 09/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ج به تاریخ 17/12/99 تغییر کرده است .

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی -  برای مدت یکسال

تاریخ بازگشایی پاکات الف وب به تاریخ 09/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ج به تاریخ 17/12/99 تغییر کرده است .

3

مناقصه عمومی دو مرحله ای  تعمیر ، سرویس ، راه اندازی و تعویض تیوب های چیلر جذبی 400 تن ابارا 

تاریخ بازگشایی پاکات الف وب به تاریخ 09/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ج به تاریخ 17/12/99 تغییر کرده است .

4

مزایده عمومی نوبت اول اجاره واحد تجاری شماره 24 و 25 –کاربر ی آزاد –ترجیحاً خدمات امور دفتری و اداری ، فروش ساعت ، عطر و ... –برای مدت سه سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

5

مزایده عمومی نوبت اول اجاره رستوران آبشار و چشمه نور –ترجیحاً طبخ و ارائه غذاهای محلی- برای مدت سه سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

6

مزایده عمومی نوبت اول اجاره تاکسی سرویس –برای مدت یک سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

7

مناقصه عمومی نوبت اول تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان -  برای مدت یک سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

8

مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 19 - برای مدت یک سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

9

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره (واحد شماره 47–سوله انبار ساختمان غربی )  ، (واحد شماره 48 سوله انبار ساختمان شرقی ) ،  برای مدت سه سال با کاربری آزاد –ترجیحاً امور اداری ، انبار و ...

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 12/12/99 تغییر کرده است .

 

همچنین بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم میرساند تاریخ جمع آوری پاکات مزایده و مناقصه به شرح جدول فوق تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 06/12/99 تمدید میگردد .از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه حداکثر تا تاریخ 06/12/99  از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011  ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد

آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید. 


از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/11/29 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد

آگهی مزایده و مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/12/02 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ( ج ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/13 تا تاریخ 99/11/27 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ29 /99/11 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/11/12 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 و تاریخ بازگشایی پاکات (ج ) متقاضیان ساعت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل پارسیان صفائیه

شرکت هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش املاک ، چاه آب و اجاره ی تعدادی از غرف خود اقدام نماید خواهشمند است متقاضیان جهت اخذ فرم شرکت در اجاره غرف تا تاریخ 1399/11/14 و فروش املاک تا تاریخ 1399/11/15 از ساعت 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند یزد خیابان تیمسار فلاحی ، هتل پارسیان صفائیه ؛ امور مالی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/10/22 تا تاریخ 99/11/04 در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان (پاکات الف و ب ) ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/13 تا تاریخ 99/10/21 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس اصفهان: ابتدای بلوار آیینه خانه، مقابل سی و سه پل ، هتل پارسیان سوئیت امور مالی/اداری هتل پارسیان سوئیت تلفن 5-36674311-031 آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان اجاره کافه تریا سی و سه پل صبح روز دوشنبه ساعت 8:30 مورخ 29 /99/10 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد مبلغ500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/09 تا تاریخ 99/10/17 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس

تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ

بازگشایی پاکات متقاضیان 8:30 صبح روز شنبه مورخ 99/10/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.

 

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید. 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/11/29 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد

آگهی مزایده و مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/12/02 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ( ج ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده هتل پارسیان کوثراصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/13 تا تاریخ 99/11/27 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ29 /99/11 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/11/12 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 و تاریخ بازگشایی پاکات (ج ) متقاضیان ساعت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل پارسیان صفائیه

شرکت هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش املاک ، چاه آب و اجاره ی تعدادی از غرف خود اقدام نماید خواهشمند است متقاضیان جهت اخذ فرم شرکت در اجاره غرف تا تاریخ 1399/11/14 و فروش املاک تا تاریخ 1399/11/15 از ساعت 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند یزد خیابان تیمسار فلاحی ، هتل پارسیان صفائیه ؛ امور مالی

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/10/22 تا تاریخ 99/11/04 در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان (پاکات الف و ب ) ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/13 تا تاریخ 99/10/21 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس اصفهان: ابتدای بلوار آیینه خانه، مقابل سی و سه پل ، هتل پارسیان سوئیت امور مالی/اداری هتل پارسیان سوئیت تلفن 5-36674311-031 آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان اجاره کافه تریا سی و سه پل صبح روز دوشنبه ساعت 8:30 مورخ 29 /99/10 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد مبلغ500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/09 تا تاریخ 99/10/17 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس

تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ

بازگشایی پاکات متقاضیان 8:30 صبح روز شنبه مورخ 99/10/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید. 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/11/29 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد

آگهی مزایده و مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/12/02 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ( ج ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده هتل پارسیان کوثراصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/13 تا تاریخ 99/11/27 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ29 /99/11 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/11/12 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 و تاریخ بازگشایی پاکات (ج ) متقاضیان ساعت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل پارسیان صفائیه

شرکت هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش املاک ، چاه آب و اجاره ی تعدادی از غرف خود اقدام نماید خواهشمند است متقاضیان جهت اخذ فرم شرکت در اجاره غرف تا تاریخ 1399/11/14 و فروش املاک تا تاریخ 1399/11/15 از ساعت 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند یزد خیابان تیمسار فلاحی ، هتل پارسیان صفائیه ؛ امور مالی

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/10/22 تا تاریخ 99/11/04 در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان (پاکات الف و ب ) ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/13 تا تاریخ 99/10/21 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس اصفهان: ابتدای بلوار آیینه خانه، مقابل سی و سه پل ، هتل پارسیان سوئیت امور مالی/اداری هتل پارسیان سوئیت تلفن 5-36674311-031 آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان اجاره کافه تریا سی و سه پل صبح روز دوشنبه ساعت 8:30 مورخ 29 /99/10 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد مبلغ500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/09 تا تاریخ 99/10/17 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس

تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ

بازگشایی پاکات متقاضیان 8:30 صبح روز شنبه مورخ 99/10/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.