استخدام

فرم درخواست همکاری

کارشناس فن آوری اطلاعات مرداد 1396

الف - مشخصات فردی:

نام : *نام خانوادگی : *نام پدر: سال تولد : *13

وضعیت تاهل : شماره شناسنامه :

وضعیت نظام وظیفه : تلفن همراه: *تلفن ثابت : * کد شهر: *

آدرس :

پست الکترونیک :


ب - مشخصات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی : مقطع: رشته: * گرایش : *

نام دانشکده یا موسسه و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی : *سال اخذ مدرک تحصیلی : *13

میزان آشنایی به زبان انگلیسی :

دوره های تخصصی طی شده که دارای مدرک معتبر می باشد را در جدول زیر ذکر نمائید:

ردیف

نام دوره تخصصی

موسسه صادر کننده مدرک

تاریخ صدور مدرک

1

2

3

4ج - مشخصات شغلی :

سوابق شغلی را در جدول ذیل ذکر نمائید :

ردیف

محل اشتغال

سمت

تاریخ

شروع به کار

تاریخ

خاتمه کار

علت ترک کار

1

2

3

4


لطفا متن مشاهده شده در تصویر را در کادر مربوطه وارد نمائید:

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

صحت اطلاعات وارد شده در فرم را تائید می نمایم .


استخدام

فرم درخواست همکاری

کارشناس فن آوری اطلاعات مرداد 1396

الف - مشخصات فردی:

نام : *نام خانوادگی : *نام پدر: سال تولد : *13

وضعیت تاهل : شماره شناسنامه :

وضعیت نظام وظیفه : تلفن همراه: *تلفن ثابت : * کد شهر: *

آدرس :

پست الکترونیک :


ب - مشخصات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی : مقطع: رشته: * گرایش : *

نام دانشکده یا موسسه و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی : *سال اخذ مدرک تحصیلی : *13

میزان آشنایی به زبان انگلیسی :

دوره های تخصصی طی شده که دارای مدرک معتبر می باشد را در جدول زیر ذکر نمائید:

ردیف

نام دوره تخصصی

موسسه صادر کننده مدرک

تاریخ صدور مدرک

1

2

3

4ج - مشخصات شغلی :

سوابق شغلی را در جدول ذیل ذکر نمائید :

ردیف

محل اشتغال

سمت

تاریخ

شروع به کار

تاریخ

خاتمه کار

علت ترک کار

1

2

3

4


لطفا متن مشاهده شده در تصویر را در کادر مربوطه وارد نمائید:

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

صحت اطلاعات وارد شده در فرم را تائید می نمایم .